Jezus heeft de wet compleet vervuld

‘Omdat u hem gehoorzaam bent, zullen u deze zegeningen toevallen.’

Deuteronomium 28:2

‘Als u de HEER, uw God, gehoorzaam bent en al zijn geboden, zoals ik ze u vandaag heb voorgehouden, zorgvuldig naleeft, zal hij u hoog boven alle andere volken verheffen’ (Deut. 28:1).

Israël heeft zich nooit aan alle geboden gehouden. Het volk is dan ook nooit boven andere volken verheven. Maar Jezus wel. Hij heeft de wet compleet vervuld. Want Hij hield zich aan alle geboden. Dat zat in zijn natuur: Hij was immers zonder zonde? Maar Hij onderging ook alle strafmaatregelen die de wet eist als je zondigt. Hij leerde daaraan gehoorzaam te zijn in zijn lijden.

Hoewel hij zijn Zoon was, heeft hij moeten lijden, en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd (Hebr. 5:8).

Jezus deed dus als enige in de wereld alles waar de wet om vroeg. Hij vervulde die compleet.

‘Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn’ (Mat. 5:17-18).

Waarom onderwierp Jezus zich aan heel de wet? Om ons ervan te kunnen bevrijden.

Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden (Gal. 4:4-5).

Omdat Jezus gehoorzaam was aan God, kreeg Hij de beschikking over al Gods zegeningen.

‘En omdat u hem gehoorzaam bent, zullen u deze zegeningen toevallen’ (Deut. 28:2).

Maar Hij nam onze vloek op zich en liet zijn zegeningen liggen voor ons.