Jezus heeft jou uitgekozen

Deze moesten hem vergezellen, en hij wilde hen ook uitzenden.

Marcus 3:13

Jezus verheft zijn stem niet op de pleinen (Mat. 12:19). Hij maakt geen act van zijn optreden. Hij verzint ook geen strategie om succesvol te zijn, bouwt geen methode op om zijn invloed uit te breiden, grijpt geen gelegenheden aan om zich te laten gelden. Zijn werkwijze is organisch en getuigt van zijn grote vertrouwen in Gods genadewerk in mensen. Dat zal een veel krachtiger bereik hebben dan welke menselijke inspanning ook.

Daarom concentreet Jezus zich op zijn leerlingen. Sinds Hij Johannes de Doper bij de Jordaan verliet heeft Hij er een paar waarmee Hij intensief optrekt. Simon Petrus, Johannes en diens broer Jakobus vormen de kern. Maar nu zal Hij die kring discipelen uitbreiden. Hij kiest er twaalf uit die op den duur als apostelen namens Hem zullen optreden.

Simon Petrus dus, zijn broer Andreas, de broers Jakobus en Johannes, Filippus en Bartolomeüs (die ook Natanaël wordt genoemd), Matteüs (zijn Hebreeuwse naam is Levi) en Tomas, Jakobus die een zoon is van Alfeüs, Simon (met als bijnaam de IJveraar), Judas die een zoon is van Jakobus (ook wel Taddeüs genoemd) en Judas Iskariot (Marc. 3:13-19).

Jezus zal een goede vriend van die mannen worden. Meer nog, een meester die hun met zijn invloed opricht, zegent en inspireert. Hij is hun Heer.

Zijn keuze voor hen is zo verstrekkend geweest dat die zelfs jou heeft bereikt (Joh. 17:20). Dankzij hen kon Jezus’ woord ook jou raken. En dankzij zijn Geest is Jezus nu voor jou net zo’n vriend, meester en Heer geworden (Joh. 15:16).

Hij koos je uit om onafgebroken met Hem op te trekken!

Marcus 3:7-19 Lucas 6:12-19