Jezus verklaart je volmaakt

‘Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.’

Matteüs 5:48

De kern waar het in de bergrede om draait zijn de woorden ‘Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is’ (Mat. 5:48). Die woorden zijn in Jezus’ mond geen gebod, maar een belofte: ‘Jullie zullen volmaakt zijn, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.’

Zodra Jezus de berg af komt geeft Hij daar aanschouwelijk onderwijs in. Want plotseling doemt daar een man op die helemaal niet onder de mensen mag komen. De man is onrein, hij lijdt aan een huidziekte. Als hij door de massa komt aangerend werpt hij zich voor Jezus neer. ‘Heer, als u wilt kunt u mij rein maken,’ roept hij. En wat zegt Jezus?

‘Ik wil het, word rein!’ (Mat. 8:3).

Jezus doorbreekt alle taboes en raakt de man aan. Hij beschouwt hem als genezen, rein, volmaakt. Omdat Hij dat wil en ook kan, verklaart Hij hem zo. Vervolgens stuurt Jezus hem naar de priester, die hem moet keuren.

Volgens de wet moet de priester voordat de man rein mag worden verklaard eerst twee vogels nemen. Een moet hij slachten. De andere moet hij in het bloed van de geslachte vogel dopen. Vervolgens moet hij de levende vogel gebruiken om bloed op de onreine man te sprenkelen. Daarna moet hij die vogel vrijlaten. Pas dan mag hij de man rein verklaren (Lev. 14:1-32).

Maar deze man is al rein verklaard door Jezus. Wat een getuigenis geeft hij af van wie Jezus is. Jezus is als de vogel die geslacht zou worden en zijn bloed zou geven voor onze reiniging. Zodat zijn Geest beschikbaar zou komen zoals die andere vogel.

Zo heeft Jezus ons allemaal rein verklaard. Volmaakt, omdat Hij het zo heeft gewild.

Matteüs 8:1-4 Marcus 1:40-45 Lucas 5:12-16