Jezus is het dus

‘Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde.’

Jesaja 42:1

Johannes de Doper zit in de gevangenis. Niet vanwege zijn optreden, maar om zijn kritiek op Herodes Antipas (Luc. 3:19-20). Deze zoon van Herodes de Grote is als vorst aangesteld over Galilea en Perea. Johannes stuurt Jezus de vraag of Hij wel de beloofde Messias is die de Schrift aankondigt. Jezus stuurt hem een antwoord terug waarin Hij wijst op zijn optreden.

‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt.’ (Mat. 11:4-6).

Jezus’ wonderen bevestigen niet alleen zijn woorden, maar ook wie Hij is. De Schrift getuigt daarvan. Luister maar hoe geliefd Hij is door God, omdat Hij met zijn optreden recht doet aan alles wat God voor alle mensen uit alle volken in gedachten heeft (Jes. 42:1-4).

‘Hier is de dienaar die ik mij gekozen heb,

die ik liefheb en in wie ik vreugde vind.

Ik zal hem vervullen met mijn Geest,

aan alle volken zal hij het recht verkondigen.

Hij zal geen woordenstrijd aangaan

en op straat zijn stem niet verheffen.

Het geknakte riet breekt hij niet af,

noch dooft hij de kwijnende vlam,

totdat het recht dankzij hem overwint.

Op zijn naam zullen alle volken hun hoop vestigen’

(Mat. 12:15-21).

Matteüs 11:1-19 Lucas 7:18-35