27 Jezus is uniek

Ze hebben het nog steeds over Hem. Jezus Christus. Een man die tweeduizend jaar geleden leefde. Hij stierf aan een Romeins martelwerktuig – zo’n houten kruis. Dat schijnt ook moderne mensen iets te zeggen te hebben. Jou en mij. Ze beweren dat Hij de Zoon van God is, en dat Hij stierf uit liefde voor mensen. Hij bewees dat je Hem serieus moet nemen; Hij stond namelijk op uit de dood. Hij leeft, onzichtbaar, maar echt. Als dat zo is, dan is Hij al onze aandacht waard. Dus vraag ik je: wat doe jij met Jezus?
Hij heeft nooit een boek geschreven – maar toch zijn er over Hem meer boeken geschreven dan over wie ook ter wereld. Hij heeft nooit een lied gemaakt – maar miljoenen mensen zingen al eeuwen over Hem. Hij heeft nooit een school gesticht – en toch hebben alle opleidingen samen nooit zoveel leerlingen voortgebracht als Hij. Namen van Nobelprijswinnaars, staatshoofden en publiekssterren komen en gaan – maar Zijn naam wordt telkens opnieuw op de lippen van mensen genomen.

De Man die alles veranderde
Wat een man, deze Jezus. Moet je je voorstellen. Kwam dus tweeduizend jaar geleden ter wereld. Werd in een uithoek van het Romeinse Rijk grootgebracht. En werkte maar drie jaar in het openbaar. Toch is Hij geen moment uit de aandacht van mensen verdwenen. Hij werd geboren uit een maagd, tegen alle natuurwetten in, maar dat wonder werd door praktisch niemand opgemerkt, laat staan de betekenis die daarachter zat. Hij groeide onopvallend op in een timmermansgezin. Hij leefde in Israël, een onaanzienlijk klein landje. Hij was niet rijk of beroemd en bezat geen invloedrijke vrienden. Ook zijn familie had geen status. Toch joeg Hij als baby de overheid de stuipen op het lijf, zodat er een massale kinderslachting volgde. Als twaalfjarige jongen deed Hij geleerden versteld staan. En als volwassen man deed Hij miraculeuze dingen. Hij veranderde water in wijn, liep over het water en suste de storm. In drie jaar tijd genas Hij meer zieken dan doktoren doen in hun hele carrière. Hij voorzag een menigte van voedsel, had aandacht voor kinderen, doorbrak een taboe uit die tijd door in het openbaar met vrouwen te praten. Hij kwam op voor de zwakken in de samenleving en stelde machtsmisbruik aan de kaak. Hij ging geen vijand uit de weg. De mensen dweepten met Hem. Toch liet Hij Zich doelbewust aan het Romeinse gerecht uitleveren. Vrijwillig. Hij stierf de gruwelijkste marteldood die denkbaar is: Hij werd met spijkers opgehangen aan een houten kruis. Voordat Hij Zijn laatste adem uitblies, riep Hij: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.” Daarna werd Hij in een rotsgraf begraven, 33 jaar oud. Dat leek het einde van een veelbelovende bliksemcarrière, maar na drie dagen werd Hij weer gesignaleerd. Allereerst door een vrouw, vervolgens door enkele leerlingen en later door wel vijfhonderd mensen, die dat nieuws de hele wereld in brachten, zodat het tot op de dag van vandaag voortleeft. Voor Zijn sterven had Hij diverse keren gezegd dat Hij uit de dood zou opstaan, nadat Hij Zijn kruisweg was gegaan. En zo gebeurde het.

Wie is deze man? Uit alles valt op te maken dat er een geheim achter Jezus’ optreden schuilt. Wat Hij deed is uniek en nog steeds van betekenis. Hij zorgde voor de allergrootse verandering die maar denkbaar is. Hij ging de onderste weg en keerde de dood om in een overwinning voor het leven. Hij is Zélf het grote geheim.

Jezus is uniek
Er is niemand die in alle ernst de wereld voor zichzelf opeiste…
Er is niemand die ooit beweerde te zullen sterven voor alle mensen…
Er is niemand die met klem verzekerde dat hij zou opstaan uit de dood…
Er is niemand die beloofde dat hij zijn geest zou uitstorten…
Er is niemand die zei dat hij uit de hemel terug zal komen om iedereen te oordelen…
Niemand – behalve Jezus.

Jezus is uniek. Hij werd door God aangewezen, door engelen geëerd, door mensen aanbeden en door duivels verafschuwd. Geen andere naam wordt zo diep gevreesd, zo vaak vervloekt en zo intens aangeroepen. Jezus Christus. Wie is Hij?
Hij is niet gekomen om ons een manier van leven te leren; Hij is het leven zelf. Wie op zoek gaat naar het leven, zal Jezus vinden.
Hij is niet gekomen om Zijn waarheden naast andere waarheden te stellen; Hij is de waarheid zelf. Wanneer iemand het aandurft met de waarheid, zal hij bij Jezus uitkomen.
Hij is niet gekomen om de liefde te bezingen; Hij heeft lief. Wat je ook van mensen verwacht, bij Jezus vind je wat je aan liefde zoekt.
Hij spreekt niet over nobele mensen die iets van zichzelf moeten opofferen; Zijn eigen overgave was een totaal offer. Wanneer je zoekt naar het goede, zul je ontdekken dat Jezus het beste gaf.
Hij zegt niet dat iedereen er het beste van moet maken om vervolgens onmogelijke eisen te stellen; Hij droeg de hele wereld en alle mensen met al hun lasten. Als je rust wilt vinden, moet je bij Hem zijn.
Hij verklaart niet waar het kwaad vandaan komt of waarom er lijden bestaat; Hij bestraft het kwaad en neemt het lijden op Zich. Dus hoe diep je ook gezonken bent, Jezus ging dieper.
Hij componeert geen volmaakte muziek, schildert geen ultiem schilderij, schrijft geen wereldliteratuur; Hij is zelf volmaakt in heel Zijn wezen. Ons verlangen naar volmaaktheid wordt daarom alleen door Hem optimaal bevredigd.
Hij is niet gekomen om iets nieuws over God te beweren; Hij is God zelf. Geen mens, geen boek, geen mantra of visioen kan duidelijk maken wie God is. Alleen Jezus kan dat. Wie Jezus leert kennen, leert God kennen. Hij bracht God onder ons. Daarin is Hij uniek.

Jezus en jij
Jezus zegt alles over God en mensen. Er is nooit iets belangrijkers over God gezegd dan dat God is als Jezus. En er is nooit iets belangrijkers over mensen gezegd dan dat mensen mogen zijn als Hij. Daarom werd God een mens in Jezus Christus. Hij bewerkte een unieke eenheid: God en mensen kunnen samen zijn. Wij mogen één zijn met God, dankzij Jezus.En daarmee bereiken we onze bestemming, want Jezus en het menselijk hart zijn voor elkaar geschapen. Als die twee bij elkaar gebracht worden, is er vervulling. Vrede. Rust. In Zijn aanwezigheid leer je wie je bent en hoe je kunt worden. Jij en ik, wij zijn persoonlijkheden met een wil, verstand, gevoel. Maar Jezus is de grootste persoonlijkheid. Hij kwam op ons niveau (op ons laagste niveau) om ons op te trekken naar Zijn niveau. Jezus bevestigt onze persoonlijkheid en brengt ons leven tot bloei. Hij is betrokken bij heel ons wezen.

Wie ben ik? Waarom besta ik? Waar kom ik vandaan en waar ga ik naartoe? Die vragen zijn voor iedereen belangrijk. Het zijn levensvragen. Niemand anders dan Jezus geeft je een definitief antwoord op deze vragen. Hij zegt (in Johannes 14 vers 6): “Ik ben het leven.” Wie staat waar Jezus staat, staat in het centrum van het leven. In Hem worden de vragen van leven en dood en van hemel en aarde beslist. En ook jouw vragen.

Waarom besta ik? Ben ik een ongelukje, of aardig gepland door m’n ouders? Hoe wonderlijk ook, Jezus maakt duidelijk dat er meer achter jouw bestaan zit. Hij zit erachter.
Hij zegt: “Ik heb je uitgekozen” – omdat Hij van je houdt.
Hij zegt: “Ik heb je aangewezen” – nog voordat jij aan Hem dacht.
Hij zegt: “Om er op uit te gaan en blijvende vrucht voort te brengen” – want Hij weet wat jij te bieden hebt.
Hij zegt: “Zodat Mijn Vader je alles kan geven wat je Hem vraagt in Mijn naam” – omdat Hij niet alleen een kind van God in jou ziet, maar ook een medewerker van God.
Jezus heeft duidelijk gemaakt hoeveel God van jou houdt door Zijn leven te geven. Als je Hem navolgt, zul je ontdekken hoeveel jij op jouw beurt voor anderen kunt betekenen. Jouw bestaan heeft zin voor God en de mensen om je heen. En dus ook voor jezelf (Joh. 15:16).

Waar kom ik vandaan en waar ga ik naartoe? Ook dat wordt duidelijk als je begrijpt wie Jezus is. Hij wordt de eerste en de laatste genoemd, het begin en het einde. De hele schepping begon bij Jezus. Daar maak jij deel van uit. God wilde jou. Nog voordat jij geboren was, had Hij jou al op het oog. Hij wilde dat jij net zo’n kind van Hem zou worden als Jezus. Dankzij Hem mag jij uit God geboren geworden. Zo krijg je deel aan Zijn natuur.
Nu wordt het ook duidelijk waar je naartoe gaat. Je leven ontwikkelt zich zo, dat je een plaats krijgt bij Jezus in Gods huisgezin. Nu al mag je optrekken met God de Vader en met al je broers en zussen die samen de kerk van Jezus Christus vormen. Straks zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. Daar krijgen al Gods kinderen hun plaats met hun eigen verantwoordelijkheden. Zo heeft God het gepland. Tot die tijd krijg je de kans om je daarop voor te bereiden. Alles werkt daaraan mee; ook de zorgen en moeiten die je tegen zult komen. Je bent op weg naar de heerlijke toekomst die God voor Zijn kinderen in gedachten heeft. Daar leef je voor.

Jezus en de toekomst
“Jezus is Heer”, klinkt de oeroude belijdenis van de kerk tot op de dag van vandaag. En zo is het. Eens zal iedereen Hem als Heer, als hoogste Koning erkennen. Dan zal alles wat ooit geleefd heeft en alles wat op dat moment bestaat zich naar Hem schikken. Hij heeft de hoogste plaats ingenomen. Straks brengt Hij alles en iedereen op z’n plaats.
Jezus zal lichamelijk terugkeren op aarde. In het Nieuwe Testament wordt deze terugkeer 318 keer genoemd; dat is vaker dan enige andere leerstelling. Het is dus uiterst belangrijk om daar rekening mee te houden. Ook in het Oude Testament wordt over deze grote dag geschreven. ‘De dag des Heren’ wordt dat moment wel genoemd. Wanneer Hij terugkomt weet niemand. God weet het. Maar dat we daar klaar voor moeten zijn is duidelijk. De hele schepping wacht op dat moment. Alles in de Bijbel, in de geschiedenis en in de huidige ontwikkelingen wijst in de richting van Jezus’ definitieve heerschappij op aarde. Hij luidt zelf dat nieuwe begin in. Hij is er al mee begonnen. Je weet ’t, als je van Hem nieuw leven ontvangen hebt. Op dat moment maak je deel uit van Zijn geheim. Je wordt betrokken in Zijn plannen.

Niemand is als Jezus. Die is.
Niemand maakte meer geschiedenis. Die was.
Niemand zal meer de toekomst bepalen. Die komt.

Jezus zal terugkomen om mensen te oordelen. Alle mensen. De mensen die dan leven, maar ook de mensen die gestorven zijn. Dan zal Hij Zijn heerschappij op aarde vestigen. De Bijbel maakt duidelijk dat dan alles veranderen zal. Jezus zegt (in Openbaring 21 vers 5): “Ik maak alle dingen nieuw.” Alles zal beantwoorden aan de bedoeling van de Schepper.
Ook wij hebben daar onze plaats. Mensen die Jezus hebben afgewezen door Zijn aanwijzingen te negeren zullen daarvoor moeten boeten. Ze gaan een afschuwelijke toekomst tegemoet, die de hel wordt genoemd. Mensen die Jezus aannamen en Zijn aanwijzingen wilden opvolgen zullen daarvoor beloond worden. Zij zullen in Zijn heerlijkheid delen en met Hem regeren.

Als Jezus terugkomt begint het echte leven: dan komen Gods kinderen pas goed uit de verf. We stappen in een avontuur dat eeuwig leven heet. Het begin daarvan is ons leven hier en nu. Alles wat we nu meemaken is een voorbereiding op die tijd; daarom is ons leven elke dag van groot belang. Jezus zal ons rekenschap vragen van alles wat we hebben gedaan. Denk erom: dat schept verplichtingen. De vraag is of we Jezus nu al in Zijn koninklijke waardigheid willen erkennen, niet alleen als een Vriend die van ons houdt en voor ons wil zorgen, maar ook als de Rechter die ons zal beoordelen. Hij is vol liefde, maar ook ontzagwekkend. Pas op: Jezus is Heer!

Samen met Jezus
Jezus verbindt Zich aan mensen die in Hem geloven en Hem vertrouwen. Hij schept een liefdesband; Hij zal altijd bij ons zijn. Bij óns – in meervoud: dus niet alleen bij mij. Hij is de stichter van de kerk van alle eeuwen, omdat Hij wist dat je niet in je eentje christen kunt zijn. Waarom niet? Je hebt de gemeenschap nodig om elkaar op Jezus te wijzen, andere mensen met een ander leven, en ook andere mensen uit andere tijden en culturen. Samen kun je meer ontdekken van de rijkdom die er in Jezus schuilt, en samen kun je ook beter aan anderen laten zien wie Hij is en wat Hij met echte heiligheid en liefde bedoelt. Geloven in Jezus en Hem volgen doe je dan ook samen.

Jezus heeft een maaltijd ingesteld om dat te beleven. Het is een maaltijd van brood en wijn die je samen met andere volgelingen van Jezus gebruikt. Rondom deze tafel wordt de kerk van Jezus Christus gevormd. In de maaltijd van de Heer (ook het ‘heilig avondmaal’ of de ‘eucharistie’ genoemd) komt Hij dichtbij. We denken eraan dat God in Jezus een mens werd zoals jij en ik. Dat Hij stierf aan een kruis terwille van ons. Dat Hij opstond uit de dood. Dat Hij in ons woont met Zijn Geest. En dat we Hem terug verwachten. Zoals de discipelen met Hem aten en dronken, zo zullen wij straks met Hem eten en drinken.
Jezus is nog niet lichamelijk bij ons aanwezig, maar in de maaltijd van de Heer beleven we Zijn aanwezigheid al helemaal. Het brood is als Zijn lichaam. De wijn is als Zijn bloed. We kunnen deze heilige maaltijd keer op keer met diepe dankbaarheid en grote verwachting nuttigen. Zoals het brood en de wijn in ons lichaam worden opgenomen, wordt Jezus in ons hart opgenomen. Dezelfde Jezus, in ieder van ons. De maaltijd van de Heer maakt ons tot één gemeenschap van gelovigen, één volk van God, met één Heer: Jezus Christus.

Dit is duidelijk: Jezus is de geweldigste en aantrekkelijkste Persoon die ooit geleefd heeft. Hij is werkelijk uniek. Zijn liefde bracht Hem zo ver dat Hij Zijn leven gaf voor ons. Maar dat is niet alles. Het wonder is dat Hij nog steeds leeft. En dat Hij met Zijn Geest in jou en mij wil leven. Je kunt een relatie met Hem opbouwen. Je mag met Hem optrekken. Naar Hem kijken en luisteren. Hem bewonderen en plezieren. Je bent gemaakt om Hem te aanbidden. Niets geeft meer vervulling dan omgaan met Jezus.
Maar dat schept ook verplichtingen. Omdat wij Hem kennen, staan we in de wereld namens Hem. Jezus is Heer. Dat betekent dat Hij ook de Opdrachtgever is. Wil je Hem volgen, dan voer je Zijn opdrachten uit. Ben je door Hem gegrepen, dan doe je dat van harte. Het is je eigen keus en je grootste wens. Je mag uitdelen van wat je hebt ontvangen. Je mag Hém uitdelen. Jezus, jouw geschenk voor de mensen om je heen. Wat een leven!

Willem de Vink