Maak ruimte voor de Geest

Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet.
Galaten 5:18


De wet helpt ons niet om heiliger te leven of volmaakt te worden. Hij was voor niets anders bedoeld dan om de zonde aan het licht te brengen. Hij bezat geen enkele kracht om de zonde te overwinnen. Integendeel, de wet hield mensen vast in hun zonde. De wet leidt namelijk tot veroordeling.

Maar God heeft een dikke streep onder de wet gezet, door hem ongeldig te verklaren.  

‘Het eerder gegeven gebod wordt ongeldig verklaard omdat het te beperkt is en niet voldoet – de wet heeft trouwens in geen enkel opzicht de volmaaktheid gebracht –, maar de hoop op iets beters treedt ervoor in de plaats, waardoor wij weer dichter tot God kunnen naderen’ (Hebr. 7:18-19).

Er is dus iets beters in de plaats van de wet gekomen. De profeten spraken over een nieuw verbond, waarin God zijn wet in ons hart zou leggen. (Jer. 31:31-33). Zij voorzagen dat de heilige Geest zou volbrengen waar de wet niet toe in staat was.

Jezus heeft dat nieuwe verbond in werking gezet door de veroordeling van de wet op zich te nemen (Matt. 26:28). Nu er geen veroordeling meer is, kan zijn Geest vrijuit in ons werken (2 Kor. 3:6).

Waarom is het zo belangrijk om te beseffen dat de wet z’n functie verloren heeft? Omdat we anders nooit ruimte zullen maken voor Gods Geest. De wet dwingt ons om te doen wat we niet kunnen: heilig worden. We blijven maar ploeteren met onze zonden. Maar Jezus heeft ons heilig verklaard en de heilige Geest wil dat in de praktijk uitwerken (daarom heet Hij de heilige Geest). Hij alleen kan dat en Hij zal het doen– als we het niet langer zelf in eigen kracht proberen. Het nieuwe verbond spreekt niet over de vrucht van de wet, maar over de vrucht van de Geest (Gal. 5:22).