Namen van Jezus

Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat.

Filippenzen 2:9

Jezus is zo rijk en veelomvattend dat het wel lijkt of er geen namen genoeg aan Hem gegeven kunnen worden. Voor elke situatie, elke omstandigheid, elk moment van je leven is er wel een naam van Hem beschikbaar. Hij schittert je tegemoet als een diamant met honderden facetten. Blijf kijken!

Afdruk van Gods Wezen • Afstraling van Gods heerlijkheid • Alfa en Omega • Almachtige • Amen • Apostel van onze Belijdenis • Arm des Heren • Banier • Beeld Gods • Begin der Schepping Gods • Bevrijder • Blinkende Morgenster • Broeder • Bron • Brood des Levens • Bruidegom • Christus • Deur der schapen • Die is, Die was, Die komt • • Dienaar • Doper in de Heilige Geest • Eerste, Laatste, Levende • Eerstgeborene • Eeuwige Vader • Eeuwige Rots • Engel des Heren • Engel des Verbonds • Enige God • Eniggeboren Zoon van God • Enige Heerser en Here • Erfgenaam aller Dingen • Geheimenis • Gekruisigde • Geliefde • Geliefde Zoon • Gerechtigheid Gods • Getrouwe • Getrouwe Getuige • Gezalfde • God • God aller Vertroosting • Goede Herder • Grote Hogepriester • Heelmeester • Heer • Heerlijkheid des Heren • Heerser • Heiland • Heilige • Heilige Gods • Heilige Israëls • Heilige Knecht • Herder en Hoeder van mijn Ziel • Here der Heerlijkheid • Here der Heren • Here onzer Gerechtigheid • Hoeksteen • Hoeksteen van ons Geloof • Hoge en verhevene • Hoop • Hoop der Heerlijkheid • Hoorn des Heils • Ik Ben • Immanuel • Israëls Vertroosting • Jezus • Jezus Christus • Jezus van Nazaret • Knecht • Koning • Koning der Eeuwen • Koning der Ere • Koning der Joden • Koning der Koningen • Koning der Volkeren • Kracht Gods • Laatste Adam • Lam • Lam Gods • Leeuw van Juda • Leidsman • Leidsman en Voleinder des Geloofs • Leidsman onzer Behoudenis • Leidsman ten Leven • Leraar der gerechtigheid • Leven • Levend Brood • Levend Water • Licht der Mensen • Licht der Wereld • Liefde • Loot • Losser • Machtige Jakobs • Man en Maker van mij • Man van Smarten • Meester • Messias • Middelaar • • Misdadiger • Naam boven alle Naam • Nazoreeër • Onsterfelijke • Ontfermer • Onze Voorspraak • Onzienlijke • Oorsprong der Schepping Gods • Opgang • Opgang uit de Hoge • Opper Herder • Opstanding • Overste der Koningen • Overwinnaar • Paaslam • Pleibezorger • Profeet • Rabbi • Rechtvaardige • Rechtvaardige Rechter • Rechtvaardige Spruit • Redder • Rots • Rots des Heils • Scheidsman • Schepper • Slaaf • Steen des Aanstoots • Sterke God • Sterke Toren • Timmerman • Tuinman • Vader der Barmhartigheid • Vader der Geesten • Verlosser • • Verstoteling • Voorspraak • Vorst en Gebieder der Natiën • Vrede • Vredevorst • Vriend van Zondaars • Waarachtige Getuige • Waarachtig Licht • Waarheid • Ware Wijnstok • Weg • Wetgever • Wijsheid • Wijsheid Gods • Wonderbare Raadsman • Woord • Woord Gods • Woord des Levens • Wortel uit Geslacht van David • Zalige en Enige Heerser • Zielsbeminde • Zon der Gerechtigheid • Zoon • Zoon van de Allerhoogste • Zoon des Mensen • Zoon van Abraham • Zoon van David • Zoon van de Gezegende