50 Waarom de Bijbel?

De Bijbel – een oud, dik boek? Vergis je niet! De Bijbel is méér dan een boek. De Bijbel is een wereld. Gods wereld. Je krijgt er dingen in te zien die je met het blote oog nooit zou kunnen zien. In de Bijbel ontdek je wie de Here God is en wat Hij van plan is met de wereld – en ook met jou. Gods boek geeft jouw leven richting! (Leestijd 22 minuten)

De Bijbel is ruim. Alle tijden passen daarbinnen. Geen boek kijkt verder terug in de geschiedenis. Geen boek kijkt verder vooruit de toekomst in. Ook onze tijd heeft zijn plaats in de Bijbel. En jij past er persoonlijk in – om volop te leven. Gods boek geeft je de ruimte!

De Bijbel stelt ook grenzen. Omdat God van mensen houdt, geeft Hij Zijn aanwijzingen. Wie daarbinnen blijft kan veilig met God optrekken. Wie daarbuiten staat, is overgeleverd aan duisternis en chaos. Je hebt de Bijbel nodig om optimaal te leven. Gods boek geeft je houvast. Dus zeg met mij:

“Ja, ik stap graag de ruimte van de Bijbel binnen!”

Want het woord van God is vol van kracht en leven. Het is scherper dan het scherpste zwaard; het dringt in één keer door tot onze diepste gedachten en verlangens en snijdt alle delen los; het laat zien wie en wat wij werkelijk zijn. (Hebreeën 3 vers 12)

De Bijbelboeken
Pak eens een Bijbel. Je hebt nu een boek in handen dat het begin kan zijn van een groot avontuur. De Bijbel is niet voor niets het meest gedrukte boek van alle tijden. Door de eeuwen heen hebben miljoenen mensen er geheimen in gevonden die van levensbelang bleken te zijn. En ook vandaag is de Bijbel het meest gelezen boek ter wereld!

Maar, zeg je, de Bijbel is zo dik. En zo moeilijk.

Oké. Misschien heb je gelijk. De Bijbel telt inderdaad veel bladzijden. Feitelijk bestaat de Bijbel uit een hele verzameling boeken. En niet alle Bijbelboeken zijn even eenvoudig (hoewel genoeg gedeelten gemakkelijk te lezen zijn). Maar laat je niet ontmoedigen! Je moet gewoon beginnen. Het is net als in een stad: door erin rond te dwalen, ontdek je meer en meer.

• Een verzameling boeken
De Bijbel is een verzameling boeken (het woord Bijbel komt van het Griekse woord ‘biblia’: boeken). Die boeken zijn gerangschikt naar hun soort: wetboeken, geschiedenisboeken, boeken met gedichten, profetische boeken, evangeliën (over het leven van Jezus) en brieven. Al die soorten boeken kun je op verschillende manieren lezen. Toch ontdek je een verrassende eenheid. God spreekt. Daarom noemen we de Bijbel Gods Woord. (Deut. 6:4-9, 2 Tim. 3:14-17)

• Twee delen
De Bijbel bestaat uit twee delen. Het Oude Testament beschrijft een tijd van meer dan 3000 jaar, het Nieuwe Testament nog geen 100 jaar. In het ene wordt gewezen naar de Messias die komen zal, in het andere is de Messias gekomen: Jezus Christus, de Verlosser die beloofd werd. Het woord ‘testament’ moet je zien als een verbond. God maakt afspraken met mensen. Hij wil ons heiligen (afzonderen, apart stellen) voor Zichzelf. Gods afspraken werden op schrift gesteld. Daarom noemen we de Bijbel ook wel de Heilige Schrift. (Hebr. 8:10, 2 Cor. 3:6)

• Het oude en nieuwe verbond
God sluit een verbond met mensen. In de Bijbel wordt over het oude en het nieuwe verbond geschreven. Die zijn niet hetzelfde als het Oude en het Nieuwe Testament. Het oude verbond begint met Mozes, als hij de wet aan het volk Israël geeft (in Exodus 19). Het duurt zo’n 1500 jaar. Het nieuwe verbond komt met Jezus, als Hij Zijn bloed en Zijn lichaam geeft voor de hele wereld (in Mattheüs 27). Die tijd van genade gaat maar door. (Ps. 89:29, Jer. 31:31-34, Rom. 10:4)

• Uit het Midden-Oosten
De Bijbelboeken werden voornamelijk geschreven in landen in het Midden-Oosten. De meeste gebeurtenissen uit de Bijbel spelen zich af in en rond Israël. Daar leefden mensen als nomaden (veehouders die rondtrokken met hun kudden) of als boeren. De Bijbel werd geschreven tegen de achtergrond van een agrarische cultuur. Jezus vergelijkt Gods Woord bijvoorbeeld met zaad dat veel vrucht voort kan brengen. (Mark. 4:1-20)

• In een heidense wereld
Israël onderscheidde zich van de omringende landen door zijn godsdienst. Geen beelden, geen uitspattingen, geen mensenoffers stonden hier centraal. Het ging om Gods Woord, opgeschreven in de Boeken. Ook nu kun je leren wie God is en hoe Hij wil dat je zult leven. Gods Woord heel je leven verlichten. Daarom wordt de Bijbel ook wel ‘een licht op mijn weg’ genoemd. (Ps. 86:8-12, Spr. 6:20-23, Joh. 8:12)

Want het gebod is een lamp en de wet een licht; en om de weg naar het leven te vinden, zijn wijze waarschuwingen nodig. (Spreuken 6 vers 23)

Het ontstaan
De Bijbel is Gods Woord. Je zou kunnen zeggen: Het Woord van God, uitgedrukt in woorden van mensen. Het werd opgeschreven door mensen die geïnspireerd werden door God Zelf. Inspireren betekent ademen. God ademde met Zijn Geest Zijn Woord in de schrijvers. Daarom is de Bijbel met al zijn boeken toch een eenheid. De Bijbel is de waarheid en heeft eeuwigheidswaarde. Daarom heeft de Bijbel ook waarde voor jouw eigen leven. Dat kun je zélf ontdekken! (2 Petr. 1:16-21, 2 Tim. 3:16, 17, Ps. 19:8-12, Ps. 119:160)

De Bijbel werd geschreven door meer dan veertig mensen. Heel verschillende mensen. Voorbeelden? Mozes (politicus, profeet), David (herder, koning, dichter), Salomo (koning), Daniël (minister), Amos (herder), Mattheüs (belastingambtenaar), Lukas (arts), Paulus (theoloog), Petrus (visser). Vaak waren ze zelf ooggetuigen van wat ze opschreven. Ze schreven op de meest uiteenlopende plaatsen en in drie talen (Hebreeuws, Aramees en Grieks). Het duurde minstens 1500 jaar voordat de hele Bijbel geschreven was. Het Oude Testament kwam 400 jaar voor onze jaartelling klaar. Het Nieuwe Testament rond het jaar 100 na Christus. En toch is de Bijbel een eenheid! (Ex. 34:27-28, Luk. 1:1-4, Joh. 20:30-31)

De Bijbelboeken werden tot de vijftiende eeuw met de hand overgeschreven. Eerst op kleitabletten (die werden al gebruikt in de tijd van Genesis, het eerste Bijbelboek), later op boekrollen papyrus (van riet gemaakt) en vellen perkament (van dierenhuiden). Dat gebeurde heel precies. Alle woorden, lettergrepen en letters werden voortdurend geteld en vergeleken! In de Middeleeuwen werd de tekst van de Bijbelboeken verdeeld in hoofdstukken, perikopen (voorzien van opschriften) en versnummers, om het vinden van teksten te vergemakkelijken.

Vaak was de Bijbel een verboden boek. Toch zijn van geen ander oud boek zoveel handschriften bewaard gebleven. Duizenden. En ook nog zo precies gelijk! De Bijbel was het eerste boek dat op een drukpers gedrukt werd (in 1455). De eerste volledige Bijbel in het Nederlands verscheen in 1526. De Bijbel werd het meest vertaalde en gedrukte boek ter wereld. Iedere seconde rolt er ergens in de wereld wel een Bijbel van een drukpers. Daarnaast verscheen de Bijbel op cd-rom en internet.

De Bijbel is een letterkundig meesterwerk. Geen ander boek werd meer aangehaald. Je vindt Bijbelgedeelten terug in allerlei boeken, gedichten, songteksten, musicals, opera’s, reclame-uitingen en films over de hele wereld. Alleen al over Jezus zijn tientallen films gemaakt (de film ‘Jesus’ is de meest vertaalde film aller tijden). Elk gedeelte uit de Bijbel wordt wel ergens geciteerd. Als er geen Bijbel op de wereld te vinden zou zijn, zou je uit al die citaten toch weer een complete Bijbel kunnen samenstellen!

Miljoenen, miljarden mensen hebben door de eeuwen heen God ontmoet in de Bijbel. Het werd een boek dat hun leven richting gaf. Ook vandaag kan de Bijbel je helpen om met God op te trekken. Zorg dat je erin thuis raakt!

• Raadsel
De Bijbel kan niet geschreven zijn door slechte mensen. Want die worden veroordeeld in de Bijbel.
De Bijbel kan niet geschreven zijn door goede mensen. Want die liegen als ze zeggen dat God gesproken heeft, als ze het zelf waren.
De Bijbel kan niet geschreven zijn door de duivel. Want die is de grote verliezer in de Bijbel.
Rara, door wie is de Bijbel geschreven?

Je moet goed onthouden dat niets van wat de profeten in de Boeken hebben gezegd, zonder hulp van de Heilige Geest kan worden uitgelegd. Want zij hebben die woorden niet zelf bedacht, maar de Heilige Geest heeft hen ertoe gedreven namens God te spreken. (1 Petrus 1 vers 20 en 21)

De hoofdpersoon
Blader eens door de Bijbel heen. Wat zie je? Inderdaad: lettertjes, veel lettertjes. Kijk nu eens beter naar die kolommen tekst. Je komt er een woord in tegen dat in hoofdletters is gezet. Dat woord springt op bijna elke bladzijde van het Oude Testament naar voren. HERE staat er. Geen ander woord komt vaker in de Bijbel voor. Dat woord staat voor Gods Naam. Het is het sleutelwoord van de Bijbel!

Het Oude Testament werd in de Hebreeuwse taal geschreven. Gods Naam staat daar in vier letters weergegeven: JHWH. In onze Bijbel staat er voor deze lettergroep dus HERE met hoofdletters. Dat werd al lang geleden door de vertalers besloten, omdat Gods Naam in het Hebreeuws niet uit te spreken is. Maar de betekenis kun je wel ontdekken.

Gods Naam is het centrale woord in de Bijbel. Wie de betekenis van de Naam leert kennen, gaat de Bijbel met andere ogen lezen. De Here God vertelt Zelf wat Zijn Naam betekent: “Ik ben die Ik ben.” Of beter vertaald: “Ik zal zijn: Die er zal zijn!” (Ex. 3:14,15, Jes. 44:6)

God is er voor mensen. Dat werd al bij de schepping duidelijk. In alle verhalen die volgen zoekt Hij naar manieren om steeds opnieuw bij mensen te zijn. Als Jezus komt maakt Hij als geen ander Gods Naam bekend. Jezus brengt God dichtbij. Hij is God in mensengedaante. Je kon in die tijd in Israël zomaar naast Hem lopen… Maar God brengt Zijn Naam nóg sterker tot uitdrukking. Dankzij Jezus kan Hij Zijn Geest sturen om in mensen te wonen. Niemand kan dichterbij zijn! (Joh. 17:6, 26, Matt. 28:20, Joh. 15:26, Joh. 16:13-15)

Gods Naam is de sleutel om de Bijbel te openen. Wie naar de Naam op zoek gaat, ontdekt wat de Bijbel voor effect kan hebben op je eigen leven. God is er, en Hij laat het merken óók! Hij is er als een Vader. Dé Vader. De Bijbel oefent je om in de kleinste dingen van alledag de betekenis van Zijn Naam te ontdekken. Als je terugkijkt kun je verbaasd uitroepen: “Ja, Hij was erbij!” Precies wat Zijn Naam wil zeggen! (Matt. 6:9, Rom. 8:13-17, Op. 3:12)

Zijn naam is: Ik ben Die Ik ben. (Exodus 3 vers 14)

De inhoud van de Bijbel
Wie bedenkt nou dat je je vijanden lief moet hebben? Wie durft te zeggen dat je met je ogen al overspel kunt plegen? Dat haat hetzelfde is als moord? Dat iedereen slecht is? Dat er een hel bestaat? En een paradijs voor schuldige(!) mensen? Dat God niet alleen onze zonden vergeeft maar ook vergeet? En dat Hij ons nooit zal verlaten? De Bijbel zegt dingen die mensen nooit zouden verzinnen. De Bijbel is ánders omdat God anders is. (Matt. 5:44, 28, 21, Matt. 23:33, Rom. 3:10-12, Luk. 23:43)

In de Bijbel lees je over mensen. Gewone mensen. Met al hun gebreken. De hoofdfiguren zijn niet anders dan jij en ik. Adam was eigenwijs. Noach werd dronken. Jacob was een bedrieger. David maakte zich schuldig aan overspel en moord. Petrus was een verrader. Thomas was ongelovig. Paulus maakte ruzie. Een heel volk dwaalde voortdurend van God af. Dat gaf oorlog, aan de lopende band. De Bijbel is levensecht en eerlijk. Je kunt erin zien dat we God nodig hebben.

In veel boeken werd en wordt geschreven hoe mensen goed hun best moeten doen. Verbeter jezelf. Dat moet een oplossing bieden voor alle problemen. Tegenwoordig worden er ook boeken geschreven die vertellen dat er met de mens niks te beginnen valt. Dus dat er geen hoop voor hem is. Jammer dan. Maar de Bijbel zegt wat anders. Hij laat ook zien dat het slecht gesteld is met de mens. Maar toch is er hoop. Niet omdat de mens zichzelf kan verbeteren, maar omdat God ingrijpt. Hoe dan? Niemand heeft kunnen bedenken hoe God dat zou doen. Alleen God Zelf. En omdat de Bijbel Gods boek is, kun je dat lezen in de Bijbel. Gods geheime wapen is Jezus! (Hos. 11:9, Rom. 3:13-28, 1 Cor. 1:18-25)

De Bijbel maakt Gods gedachten duidelijk. Gods leefregels. Doe dat en het zal goed met je gaan, zegt God. Doe dat met z’n allen en het zal goed gaan met jullie als volk. De samenleving zal er voordeel van hebben. Hoe leef je met elkaar? Hoe ga je als ouders en kinderen met elkaar om? Wat doe je met seks? Hoe ga je om met geld? Hoe gebruik je de aarde? Wat doe je met macht? De Bijbel is praktisch, wijs en actueel. En het geeft het geheim prijs dat je kunt doen wat God van je vraagt: door zijn Geest. (Ex. 20:1-17, Deut. 6:1-25, Luk. 6:20-49)

De leefregels waar het in de Bijbel om draait lijken behoorlijk wereldvreemd. Je moet de minste worden om de grootste te kunnen zijn. Je moet geven, wil je ontvangen. Alleen het goede overwint het kwade. Gods onderwijs legt ons probleem bloot. We zijn zo verschrikkelijk egoïstisch. Daarom gaat er zoveel mis. Jezus liet zien dat het met Gods hulp ook anders kan. Hij ging de onderste weg. Wie Zijn weg volgt, ontdekt dat Gods wet wérkt! (Mark. 12:29, 30, Matt. 7:12, Matt. 20:25-28, Rom. 12:21)

De Bijbel zet Gods gedachten uiteen. Wie ze bestudeert weet dat ze goed zijn. Waar mensen zich eraan houden zie je dat de maatschappij opbloeit. Zoek maar naar het resultaat van een christelijke levensvisie in de geschiedenis van landen en volken. Daar wordt de slavernij afgeschaft, krijgt iedereen onderwijs, worden mannen en vrouwen gelijk behandeld, is er zorg voor kwetsbare en zieke mensen, wordt de rijkdom eerlijker verdeeld. Maar we houden ons vaak niet aan Gods raadgevingen… Toch wil God ons helpen. Je mag vertrouwen op Jezus. Hij wil mensen van binnenuit veranderen. Hij geeft zijn Geest. (Deut. 30:15-20, Spr. 8:32-36, 1 Petr. 1:22-25)

De voorschriften van de HERE bevatten louter waarheid; zij zijn altijd rechtvaardig. Zij zijn veel kostbaarder dan goud en zoeter dan de zuiverste honing, vers uit de raad. De knecht van God neemt ze ernstig en leert ervan; het houden ervan levert de rijkste beloning op. (Psalm 19 vers 10-12)

De Bijbel geeft antwoord
De Bijbel is een boek dat je helpt om te leven. Het geeft antwoord op álle belangrijke levensvragen. Ook die van jou. Kijk maar eens mee, dan nemen we er vandaag een paar onder de loep (en morgen en overmorgen nog enkele).

• Wie ben ik?
Niemand kan beter vertellen wie jij bent dan God. Pak Psalm 139 er maar eens bij. God kent je door en door. En Hij ziet jou helemaal zitten. Hij noemt je Zijn kind. Hij wil je ook graag vormen, zodat je nog meer zult worden wat Hij in je ziet. Maak van Bijbellezen een gesprek tussen God en jou persoonlijk. Wat Hij zegt wordt dan belangrijker dan wat je van jezelf denkt of wat andere mensen van je zeggen. (Ps. 139, Ps. 16, Rom. 8:31-39)

• Waarom leef ik?
De belangrijkste reden waarom jij er bent is: om de liefde. Jij bent er omdat God van je houdt. Hij houdt van alle mensen. Daarom wil Hij dat je leert om andere mensen lief te hebben. Hoe? Op de manier waarop Jezus dat voordeed: door iets van jezelf te geven. Je mag jouw unieke mogelijkheden ontwikkelen en beschikbaar stellen. In de Bijbel heet dat ‘vrucht dragen’. (Joh. 15:1-17, Filip. 2:1-11, 1 Joh. 4:7-21

• Wat is eerlijk?
In al je waaroms kun je denken dat God oneerlijk is. Doet Hij zomaar wat? Fout. De Bijbel vertelt juist dat God rechtvaardig is. Hij doet recht en komt voor ons op. Hij geeft wat mensen verdienen, ja. Maar hij doet nog meer. Hij vergeeft óók – en dat hebben we níet verdiend. Dat is genade. Het is niet verkeerd om te vragen waarom. Als je er maar mee naar God gaat. Dan maken de waaroms je sterker in je vertrouwen in Hem. (Job 10, Kl. 3, Ps. 73, Rom. 3:21-26)

• Waarom is er rijkdom en armoede?
Veel mensen zijn nooit tevreden. Wie ondankbaar is, wil altijd meer. En daar gaat het mis. Egoïstische mensen zoeken hun voordeel ten koste van zwakkere mensen. In de Bijbel vind je een belangrijke les. De sterkere is er om de zwakkere te helpen. De rijke is er voor de arme. Dat heet ‘gerechtigheid’. (Luk. 12:13-21, Matt. 6:24-34, 1 Tim. 6:1-12, Spr. 28:27)

• Hoe moet het met deze aarde?
Onder onze ogen voltrekt zich een ramp met de natuur, het milieu en de aarde. Wat moet dat worden? Van begin af aan had God speciale zorg voor de aarde. Hij wilde Zélf op aarde bij mensen wonen. Dat plan laat Hij niet verloren gaan. De Bijbel heeft veel te vertellen over de toekomst. De Schepper laat Zijn schepping niet los. Wie dat weet, gaat met zorg en liefde met de schepping om. (Gen. 3:17-19, Rom. 8:18-25, Ps. 104, Op. 21:1-3)

• Onze toekomst
Jezus komt terug. Daar zien we naar uit. Want Hij zal alles herstellen. We verwachten zelfs een nieuwe hemel en aarde. Daar zullen we onze eigen unieke plek krijgen. Wat we hier op aarde gedaan hebben, zal daar van invloed zijn. Elk Bijbelboek in het Nieuwe Testament wijst daarop. En ook veel profeten in het Oude Testament spreken erover. Daarom blijven we volharden. Want als Hij komt, zullen we beloond worden. De mooiste beloning is dat we voor altijd bij onze Grote Liefde zullen zijn. (Hand. 1:11, Joh. 14:1-3, Filip. 1:21-23, 2 Kor. 5:6-10, 1 Kor. 15:20-22)

Wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord en wat niemand ooit bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen, die Hem liefhebben. God heeft het ons door de Geest duidelijk gemaakt. (1 Korinthiërs 2:9b-10a)

De Bijbel geeft houvast
De Bijbel is een boek dat je helpt om te leven. Het geeft antwoord op álle belangrijke levensvragen. Gisteren hebben we er een aantal behandeld. Hier volgen er nog een paar (en morgen nog meer).

• Hoe zit het met engelen?
De Bijbel spreekt niet alleen over de aarde, maar ook over de hemelen (in meervoud). Het gaat om onzichtbaar gebieden, die door God geschapen zijn. Daar woont God de Vader. De engelen doen vanuit de hemelen hun werk. Het zijn wezens zonder lichaam, die door God ingezet worden ten behoeve van mensen. Zij aanbidden God. Zij geven boodschappen van God door. Zij bieden bescherming. Zij helpen ook bij het uitvoeren van Gods oordeel. Wij kunnen ook (nu al) in de hemelen onze plaats innemen. (Gen. 1:1, Matt. 6:9, Hebr. 1:14, Filip. 3:20)

• En satan en zijn demonen?
De Bijbel is er duidelijk over. Satan bestaat. En met hem demonen en kwade machten. Het zijn wezens die God ontrouw werden. Satan (ook: de duivel) is de slang uit Genesis 1 die strijd voert tegen Gods bedoelingen. Ook mensen worden in deze geestelijke strijd betrokken. Je moet waakzaam zijn en Gods Woord gebruiken om satan te weerstaan. Jezus heeft satan overwonnen. Hij brengt de strijd ook voor ons tot overwinning. (Op. 12:7-12, 1 Petr. 5:8-11, Ef. 6:10-18, 1 Joh. 3:7-8)

• Wat met seksualiteit?
Lees de Bijbel en je leert mensen kennen – ook in hun liefdesleven. Als je goed leest, ontdek je wat nou eigenlijk de bedoeling is van seks. Het gaat niet alleen om een lichamelijke verbinding tussen twee mensen. Je hele persoon wordt erbij betrokken. En ook je toekomst, als er misschien kinderen van komen. Daarom gaat het in de verhouding tussen man en vrouw vooral om trouw. (Hoogl. 7 en 8, Matt. 19:3-9, Hebr. 13:4)

• Trouwen?
Trouwen was Gods idee. Hij organiseerde het eerste huwelijksfeest. Sindsdien hebben miljoenen jongens en meisjes gedroomd van een goed huwelijksleven en een gelukkig gezin. God weet daarvan. En Hij heeft een paar tips voor je. Eén ervan is: “Man en vrouw moeten van elkaar houden.” Het is niet genoeg om één keer ja te zeggen tegen elkaar; dat moet telkens opnieuw. Aan liefde moet je blijven werken. (Gen. 2:18-25, Mal. 2:14, 15, Ef. 5:21-33)

• Een fijn gezin?
Hoe krijg je een fijn gezin? In de Bijbel wordt veel nadruk gelegd op een goede verstandhouding tussen verschillende generaties. “Kinderen, gehoorzaam je ouders.” En ook: “Ouders, behandel je kinderen zo dat ze niet dwars en haatdragend worden.” Wil je nog een tip? Hou rekening met God. “Ontzag voor de HERE leidt tot wijsheid.” (Ef. 6:1-4, Spr. 15:33)

Hoe kan een jonge man zuiver leven? Als hij zich laat leiden door Uw woord. Met mijn hele hart wil ik U volgen. Helpt U mij om niet van U af te dwalen. Ik vul mijn hart met Uw woorden; dat is de enige manier om niet te zondigen en U geen verdriet te doen. (Psalm 119 vers 9-11)

• Wat vindt God van mijn gezondheid?
God vindt ons lichaam belangrijk. Hij wil er met Zijn Geest in wonen. Volgens de Bijbel vormen de geest, de ziel en het lichaam van de mens één geheel. Daarom moeten we zorgvuldig met ons lichaam omgaan. Het lichaam is nu nog een tijdelijke verblijfplaats; straks krijgen we een nieuw lichaam waar we een eeuwigheid mee verder kunnen. (1 Thess. 5:23, 1 Cor. 6:19, 20, Rom. 8:11, 1 Cor. 15:42)

• Hoe ga ik om met de dood?
De Bijbel vertelt dat de dood niet ons eindstation is. Het is de doorgang naar een andere plaats. Waar we uit zullen komen, hangt af van de vraag hoe God ons zal beoordelen. Hoewel de dood veel verdriet veroorzaakt, kan het voor mensen die met God leven ook een hoopvol afscheid betekenen. Je ziet elkaar terug. (Pred. 11:7-9, Hebr. 9:27, 28, 2 Cor. 5:1-10)

• Feesten, ja of nee?
Misschien had je dit niet gedacht, maar de Bijbel staat vol met feesten. Je kunt gerust zeggen dat God van feestvieren houdt. Toch is Hij het lang niet altijd eens met onze manier van feestvieren. De vraag is namelijk niet of je wel of niet feestviert, maar hóe. Veel mensen doen waar ze zélf zin in hebben, zonder te denken aan God of aan anderen. Daar kan Hij niet blij mee zijn. Je kunt ook genieten én rekening houden met God, door Hem te danken voor het goede leven. (Ex. 23:14, Joh. 2:1-10, 1 Cor. 10:31-32, 1 Petr. 4:1-5)

• Toch depressief?
Geen enkele stemming is de Bijbel vreemd. Je komt er ook mensen in tegen die levensmoe zijn. Toch schuilt er in al die beschrijvingen een geheim. De duisternis heeft een lichtpuntje. Zelfs de nacht heeft niet het laatste woord. God is er om je op te vangen. Hij geeft je weer zin om te leven. Het is een geheim dat jij en ik zélf moeten ontdekken. Gods Woord kan hulp bieden. (Ps. 42, Ps. 51, Hos. 2:13, 14, Filip. 4:4-7)

Ik heb meer verstand dan de mannen die mij eens lesgaven, omdat ik voortdurend Uw woorden overdenk. Ik heb meer inzicht dan de oude mensen, omdat ik Uw bevelen zorgvuldig bewaar. Ik zorg ervoor dat ik niet op het verkeerde pad kom; zo kan ik mij houden aan Uw woord. Ik volg Uw voorschriften nauwgezet op; alles leer ik van U. (Psalm 119 vers 99-102)

De Bijbel geeft kracht
De Bijbel dóet wat in je leven. God sprak en het was er. Zo ging het bij de schepping. Maar Gods Woord heeft nog niets aan scheppingskracht verloren. Het is krachtig en doet zijn werk in jouw leven. Het brengt scheiding tussen Gods wil en de zonde. Daarom kan de Bijbel leven geven. Gods Woord werkt mee aan jouw wedergeboorte, om een nieuw mens van je te maken. (Hebr. 4:12, Joh. 5:24, 1 Petr. 1:23)

Gods Woord geeft je kracht. De Bijbel is als brandstof. Je komt in beweging om Gods wil te doen. Of als voedsel. Je blijft ervan in conditie om vol te houden. De Bijbel is ook werkzaam als medicijn, genezend: het doet je goed. En… God biedt je Zijn Woord zomaar aan! (Matt. 4:4, Jes. 55:10, 11, Ps. 107:20, Spr. 4:20-22)

Het is wel belangrijk dat je Gods Woord gelóóft. Je moet vertrouwen dat God doet wat Hij zegt. Wat God zegt is waar: wat Hij zegt zal gebeuren. Hij staat garant voor de overwinning. Heb je het door? Je bezit een geheim wapen. Niemand kan daar tegenop. Zelfs satan moet zwijgen. Gods Woord op jouw lippen maakt je tot overwinnaar. Daar moet je gebruik van maken! (1 Thess. 2:13, Luk. 4:1-13, 1 Joh. 2:14, Op. 12:11)

Al de Boeken zijn door inspiratie van God geschreven en zijn nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert; ze zetten ons leven op orde en helpen ons in te zien wat juist en goed is. Zo maakt God ons klaar, opdat Hij ons voor alle goed werk kan gebruiken. (2 Timotheüs 3 vers 16 en 17)

Hoe lees je de Bijbel?
Wat is de beste houding om de Bijbel te lezen? Sommige mensen lezen de Bijbel hardop (in vorige eeuwen deed iedereen dat). Anderen lezen de Bijbel terwijl ze op hun knieën zitten, uit eerbied voor God die tot hen spreekt. Weer anderen leren hele gedeelten uit hun hoofd. De Bijbel lezen is nooit zomaar lezen!

• 1. Zet de bril van Jezus op
Bijbellezen is vooral afgestemd raken op Jezus. Omdat Jezus Gods mens geworden Woord is. God spreekt niet buiten Jezus om. Zelfs voordat Hij als mens op aarde kwam was Hij al te vinden in de Bijbel. Zoek dan ook op elke bladzijde naar Hem. Daar zal je hart van gaan branden! (Lukas 24:25-32)

• 2. Luister!
Wees bereid om te leren. Lees de Bijbel in Gods aanwezigheid. Hij wil erbij zijn, zoals Hij je in Zijn Naam duidelijk maakt. De Bijbel geeft niet alleen informatie, maar is vooral ook een relatie. Vraag of Gods Geest je duidelijk wil maken wat je leest. Dan komt Gods Woord tot leven. Bijbellezen wordt een tweegesprek. (Jes. 50:4,5, Jes. 66:2)

• 3. Dagelijks
De Bijbel is als een bad waar je jezelf in schoon kunt wassen. Al het vuil dat niet in je leven thuishoort moet eraf. Dagelijks! De Bijbel is ook als een spiegel waarin je ziet wie je écht bent. De leugen moet wijken voor de waarheid. Lees de Bijbel iedere dag! (Ef. 5:26, 27, Jac. 1:21-25)

• 4. Onderweg
Gods Woord geeft je de ruimte om te leven en je te ontwikkelen. Het is geen lege ruimte, want God is erbij. Geen onduidelijke weg, want bij elke stap wil God je bij lichten. In je zoektochten is er vertrouwen. De Bijbel helpt je om goede keuzes te maken. (Ps. 1, Ps. 25:4-10)

• 5. Onthoud wat er staat
Neem je God serieus? Dan neem je Zijn Boek serieus. Schrijf Bijbelteksten die jou aanspreken op. Hang ze op je prikbord. Schrijf ze in je dagboek. Houd een apart schrift bij. Kijk er steeds weer naar. Leer ook belangrijke Bijbelteksten uit je hoofd. En spreek uit wat er staat. (Joz. 1:8, Ef. 6:17)

• 6. Doe wat er staat
Bijbellezen is net als topsport. Je moet dagelijks oefenen. Lezen en doen wat er staat. Alleen dan gaat Gods Woord werken. Dan wordt de Bijbel als een rots waar je sterk op staat. Als je niet doet wat er staat blijf je een slap aftreksel van wat God in je ziet. (Hebr. 5:11-14, Matt. 7:24-27)

Leestip
– Lees dagelijks een lang Bijbelgedeelte.
– Kies dagelijks ook één Bijbeltekst waar je langer over nadenkt.

Het is voor hem een vreugde te doen wat de HERE van hem vraagt; dag en nacht is hij bezig met Zijn woord.  (Psalm 1 vers 2)

Vragen
1. Welke omschrijving van de Bijbel spreekt jou het meeste aan: Gods Ruimte / Gods Woord / Gods Licht / Gods Zaad / Gods Weg / Gods Onderricht
2. Welk woord staat centraal in de Bijbel? Wat heeft dat te betekenen voor jezelf?
3. Waarom vormen alle Bijbelboeken samen toch een eenheid?
4. Welk Bijbelboek spreekt jou bijzonder aan? En welk Bijbelvers?
5. Welke Bijbelboeken heb jij al eens in één keer uitgelezen?

Tenslotte zijn er mensen die het goede nieuws horen en begrijpen. Bij hen draagt het zaad vrucht, soms honderd-, soms zestig- en soms dertigvoudig. Dit soort mensen lijkt op de goede grond, waar het zaad mooi kon opkomen en vruchtdragen. (Mattheüs 13 vers 8)

Willem de Vink