Allemaal uit genade

Iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.
Romeinen 3:24


De hele Bijbel is doorspekt met Gods genade. Genade betekent onverdiende gunst. God wil zijn goedheid maar wat graag aan ons kwijt. Als we er maar voor open staan en weten dat we daar dan ook helemaal afhankelijk van zijn.

Abraham is ons voorgegaan in het geloof in Gods genade.

Wat moeten wij nu zeggen over onze stamvader Abraham? Indien hij als een rechtvaardige zou zijn aangenomen op grond van zijn daden, dan had hij zich daarop kunnen laten voorstaan. Maar niet tegenover God, want wat zegt de Schrift? ‘Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend’ (Rom. 4:1-3).

Gods genade kwam compleet en definitief tevoorschijn in Jezus. Wat Hij aan het kruis voor ons heeft bereikt komt ons in elke seconde van ons leven en in alle cellen van ons lichaam ten goede. Weet je hoe zeer je zelf tekortschiet tegenover God? Dan ben je des te meer verbaasd over de liefde en goedheid die Hij in Jezus aan jou bewezen heeft.

Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, openbaar geworden en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest, die hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Zo zijn wij door zijn genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop we hopen (Tit. 3:4-7).

Hoor je het goed? Je bent als een rechtvaardige aangenomen … om deel te hebben aan Gods eeuwige kwaliteitsleven!