60 Als je alleen blijft

De bijbel besteedt veel aandacht aan huwelijk en seksualiteit. Maar ook ongetrouwde mensen krijgen een plek. Uit de eerste hoofdstukken van Genesis kunnen we opmaken dat het Gods bedoeling is dat mensen zullen trouwen. Man en vrouw zullen een eenheid vormen ter wille van de voortgang van generaties. Ook Jezus benadrukt dat God wil dat mensen zullen trouwen. In Matteüs 19 vers 4 zegt hij dat de Schepper hen van begin af aan als man en vrouw heeft gemaakt. Toch was Jezus zelf nooit getrouwd. Hij was onverdeeld toegewijd aan Gods opdracht.

Ook andere mensen kunnen zich in de voetsporen van Jezus helemaal toewijden aan Gods koninkrijk en afzien van een huwelijk. Dat bedoelt Jezus als hij in vers 11 en 12 zegt dat er mensen zijn ‘die zich onvruchtbaar houden ter wille van het koninkrijk der hemelen’. Paulus (die zelf ook ongetrouwd was) schrijft in 1 Korintiërs 7 vers 1-9 dat hij wel zou willen dat iedereen zo leefde, maar dat het een bijzondere gave van God is om ter wille van Gods koninkrijk ongetrouwd te blijven.

Redenen
Ook Jezus wijst dus in Matteüs 19 op die bijzondere mogelijkheid. In hetzelfde gedeelte noemt hij nog twee redenen waarom mensen niet trouwen: omdat ze met een handicap geboren zijn, of omdat anderen hen letsel hebben aangedaan waardoor een huwelijk onmogelijk is geworden. In het eerste geval is God de initiatiefnemer waarom mensen ongetrouwd blijven (en zal Hij erin voorzien om dit ook vol te houden), in beide andere gevallen zijn het de omstandigheden van een gebroken wereld die een huwelijksleven onmogelijk maken. Daarnaast kan het zo zijn dat mensen niet trouwen omdat het er nooit van gekomen is een geschikte levenspartner te vinden.

Toch niet alleen
Betekent het dan dat ongetrouwde mensen daarom ook niet kunnen meewerken aan Gods plan om via generaties zijn koninkrijk de toekomst in te bouwen? Natuurlijk niet! In het lichaam van Jezus Christus hoeft niemand op zichzelf teruggeworpen te worden, maar kan iedereen in verbinding staan met andere generaties. Iedereen kan een kostbare bijdrage leveren aan Gods liefdesoffensief. Ook ongetrouwde mensen hebben veel te bieden aan anderen. Misschien missen zij de intieme en aanvullende bijdrage van een echtgenoot of echtgenote en de zorg voor eigen kinderen, maar daar staat tegenover dat zij veel energie kunnen stoppen in andersoortige relaties. Zij kunnen tijd en aandacht, gebed, levenservaring, bijbelkennis en alle andere mogelijke gaven investeren in kinderen, tieners, jongeren of aan mensen die ook alleen leven, zoals zieken en ouderen. Daarbij is het wel van belang dat zij hun plek vinden temidden van gezinnen en getrouwde stellen. Dat vraagt om initiatief van hun kant en openheid en gastvrijheid van de andere kant.

Het is God erom te doen dat ons leven vrucht draagt. We mogen zijn leven doorgeven. Daar hoef je in zijn koninkrijk niet perse voor getrouwd te zijn. Je bevindt je in het goede gezelschap van Paulus en Jezus als dat je levensweg is.

Willem de Vink