Amen! Amen!

Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige.
Openbaring 3:14b


‘Amen! Amen!’ Hoe vaak heeft Johannes dat Jezus niet horen zeggen? Het is een unieke uitdrukking van Jezus, die Hij vooraf laat gaan aan een belangrijke opmerking. Waar we in onze bijbelvertaling ‘voorwaar, voorwaar, Ik zeg u’ of ‘waarachtig, Ik verzeker jullie’ lezen, staat letterlijk ‘amen, amen’.

In Openbaring 3:14 krijgt Johannes te horen dat dit Amen Jezus Zelf is. Telkens als Jezus ‘Amen! Amen!’ zei, bedoelde Hij dat Hij Zelf, persoonlijk in zou staan voor wat Hij zei. Kijk maar.

Jezus staat er met zijn eigen persoon voor in dat de zonde geen veroordelende invloed meer op ons heeft: ‘Amen! Amen! Wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven’ (Joh. 5:24).

Hij staat er in eigen persoon voor in dat je eeuwig leven ontvangt als je op Hem vertrouwt: ‘Amen! Amen! Wie gelooft, heeft eeuwig leven’ (Joh. 6:47).

Jezus is Zelf degene die door zijn dood de vrucht van eeuwig leven doorgeeft: ‘Amen! Amen! Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht’ (Joh. 12:24).

En Hij staat er persoonlijk voor in dat we door de heilige Geest dezelfde vrucht zullen voortbrengen als Hij, en nog meer: ‘Amen! Amen! Wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader’ (Joh. 14:12).

Amen?