Jezus heeft de profetie vervuld

Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was maar voor u.
1 Petrus 1:12

De profeten konden nauwelijks geloven wat ze hoorden. Dat God met zo’n radicale oplossing voor de zonde zou komen!

Toch zong Mozes al: ‘De schuld van zijn land en zijn volk wist Hij uit’ (Deut. 32:43).

En God zei tegen Jesaja: ‘Ik, Ik ben het, die omwille van zichzelf je misdaden tenietdoet en je zonden vergeet’ (Jes. 43:25).

‘Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan,’ zei God tegen Jeremia (Jer. 31:34).

‘Ik zal het volk reinigen van alle wandaden waarmee het tegen mij gezondigd heeft. Ik zal het alle wandaden vergeven waarmee het willens en wetens tegen mij gezondigd heeft’ (Jer. 33:8).

‘Ik vergeef je alles wat je hebt gedaan’ (Ezech. 16:63).

Wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat? (…) Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen. Onze zonden werpt u in de diepten van de zee (Mich. 7:18-19).

Er zijn in het Oude Testament al aanwijzingen dat er één man zou komen die voor deze ommekeer zal zorgen.

De wandaden van ons liet de HEER op hem neerkomen (Jes. 53:6).

Dat God daarvoor zijn eigen Zoon zou geven, had geen profeet voorzien. Totdat Johannes de Doper Jezus aanwijst. Intussen heeft Jezus de profetie perfect vervuld. Daar mag jij van doordrongen zijn en volop van profiteren!

Johannes 1:19-34

(Voorpublicatie uit mijn dagboek over het leven van Jezus dat in 2012 verschijnt)