79 De kleinste kerk: een triade

Vriendschappen betekenen veel voor de kerk. Zonder vriendschappen kan een kerk eigenlijk niet bestaan. Maar ik weet dat veel mensen het moeilijk hebben met hun verhouding tot de kerk. Regelmatig hoor ik zorgelijke geluiden dat mensen elkaar kwijt dreigen te raken. Hoe kunnen we elkaar vasthouden om kerk te kunnen zijn? En wat is de kerk eigenlijk? Die vragen houden me best bezig.

Zoals altijd kijk ik voor een antwoord graag naar Jezus. En dan zie ik iets opvallends. Hij begon de kerk met z’n drieën. Het eerste wat Hij namelijk deed toen Hij uit de woestijn kwam, was twee discipelen bij zich thuis vragen. ‘Kom en zie,’ zei Hij.1 En nadat Hij was opgestaan uit de dood opnieuw, toen Hij het brood brak bij twee Emmaüsgangers thuis. ‘Nu werden hun ogen geopend,’ staat er.2 Dat is dan ook volgens mij in de kern de kerk: mensen die elkaar helpen om Jezus te zien en Hem te volgen. En dat doe je het beste met een kleine groep.

De opdracht
De opdracht van de kerk is om discipelen te maken.3 Dat kan eigenlijk niet zonder vriendschappen. Om die opdracht samen uit te voeren moeten we een beroep doen op de volle vrucht van de Geest: vriendelijkheid, goedheid, trouw, geduld, zelfbeheersing, noem maar op.4 Jezus wist hoe Hij zijn leven moest delen. Help je elkaar om meer vrucht te ontwikkelen, dan word je in die kleine setting een volgeling van Jezus. Je leven verandert en je durft de uitdagingen aan om daarmee invloed uit te oefenen in je omgeving.
Eigenlijk is de kerk het behoorlijk verleerd, discipelen maken. Volgens mij worden we in deze tijd teruggeleid naar het voorbeeld dat Jezus zelf gegeven heeft en naar zijn woorden waarmee Hij dat bekrachtigt: ‘Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn…’5

Triades
De kerk is in de kern niet meer dan een manier om discipelen te maken. Mensen die Jezus volgen in hun taal, cultuur, manier van doen, in hun omgang met henzelf, elkaar, hun omgeving. Als wij discipelen maken, bouwt Jezus zijn kerk.6
Hoe kan discipelen maken beter dan met z’n drieën? Daarom zou ik triades willen aanbevelen. Triades zijn groepjes van drie vrienden die elkaar op regelmatige basis opzoeken. Ze delen hun leven: hun hoogtepunten, dieptepunten, angsten, maar ook hun plezier, plannen en dromen. Ze bidden voor elkaar als ze samen zijn en ook apart van elkaar. Ze lezen de Bijbel en bouwen elkaar op met hun ontdekkingen. En ze ondernemen samen uitdagende dingen die uitdrukking geven aan hun geloof. Hun doel is dat ze alle drie meer op Jezus zullen gaan lijken, op zo’n manier dat ze daarmee van invloed zijn op anderen. Het gebed van Jezus wordt in een discipelschapstriade verhoord.7

Willem de Vink

1 Johannes 1:37-39; 2 2 Lucas 24:29-31; 3 Matteüs 28:18-20; 4 Galaten 5:22-23; 5 Matteüs 18:20; 6 Matteüs 16:18; 7 Matteüs 6:9-13.