Deel 14 Psalmen

Rode draad …
1. Herderspsalm (Psalm 23)
2. Vergeet het nooit (Psalm 103)
3. U kent mij (Psalm 139)
4. Helder als de zon (Psalm 19)
5. Avondpsalm (Psalm 4)
6. Ochtendpsalm (Psalm 5)
7. De ommekeer (Psalm 22)
8. God bewijst zijn trouw (Psalm 107)
9. De koning en zijn bruid (Psalm 45)
10. De Priesterkoning (Psalm 110)
11. Alles looft Hem (Psalm 148)
12. Loofhuttenfeest (Psalm 118)
13. Pelgrimslied (Psalm 120-134)

 

Rode draad …

Wanneer maakt God zijn beloften waar? Wanneer stuurt Hij die ene man die Hij beloofd heeft? En wanneer worden we verlost van het kwaad? We verlangen ernaar. God zal er toch zijn? We kunnen Hem vertrouwen. Laten we erover zingen!

 

1 Herderspsalm

De HEER is er
Hij is mijn herder
Ik kom dan ook niets tekort
Hij legt mij in een veld vol frisgroen gras

Hij brengt mij naar rustig water
Hij leidt mij de goede paden op
Ik voel me op-en-top

En zelfs als ik verdwaal
En in een donker dal beland
Word ik ook daar niet bang
Want zelfs dan bent U
bent U nog steeds bij mij

Uw stok zal mij beschermen
En met uw staf houdt U mij vast
U bent mijn hulp, mijn troost

En speciaal voor mij
Maakt U een maaltijd klaar
En op een rijk gedekte tafel
Schenkt U een overvolle beker voor mij in

Dan zalft U mij met olie
Mijn vijanden kijken op afstand toe
Ze kijken op hun neus

Ik ben geen dag alleen
Geen seconde van mijn leven
Steeds word ik achtervolgd
Door vriendschap, goedheid en genade

En altijd mag ik komen
Bij U die er voor mij zal zijn
En ik zal thuis zijn
bij U thuis zijn in uw huis

Herders en hun schapen
Een herder heeft eigenlijk maar twee taken. Hij zorgt voor goed voedsel voor zijn kudde. En hij zorgt voor haar veiligheid. In de Bijbel koos God vaak herders uit om voor zijn volk te zorgen. Ze zorgden niet alleen voor voedsel en veiligheid, maar ook dat Gods woord gehoord werd. Jezus noemt zichzelf de Goede Herder. Psalm 23 wijst naar Hem.

Psalm 23, Johannes 10 vers 1-18, 27-30, Jesaja 40 vers 11-12, Jeremia 23 vers 4-6

 

2 Vergeet het niet

David is er verbaasd over dat hij, een eenvoudige jongen, door God werd uitgekozen voor een speciale taak. Hij bewondert Gods keus voor hem, want hij weet dat hij kwetsbaar is en lang niet altijd goede dingen doet. Maar God is goed, dat weet hij. En omdat hij vol van Gods Geest is, twijfelt hij daar niet aan. Hij richt zijn gevoel en gedachten daarop. Hij grijpt zijn harp en zingt het uit.

Prijs de HEER
Zeg ik tegen mezelf
En alles wat in mij is
Prijs zijn heilige naam

Prijs de HEER
Zeg ik tegen mezelf
Want Hij zal er altijd zijn
Vergeet nooit wat Hij doet

Vergeet nooit
Dat Hij al mijn fouten vergeeft
Dat Hij al mijn ziekten geneest
Dat Hij mijn leven redt uit het graf
Dat Hij mij bekroont met vriendschap
Dat Hij mijn verlangen vervult met geluk
Dat Hij mij verjongt als een arend
En dat Hij mij in mijn recht doet staan

Zoals Hij Mozes liet zien wie Hij is
En aan Israël wat Hij doet
Zo zal Hij er voor ons zijn
Vol liefde en genade

Zo hoog als de hemel is boven de aarde
En zo ver als het oosten is van het westen
Zo wijd spreidt Hij zijn armen voor ons uit
Zo ver gooit Hij onze missers van ons weg

Want Hij weet wie wij zijn
Mensjes van stof, kwetsbaar als gras
Teer als bloemen op het veld
En toch is Hij een Vader voor zijn kinderen

Zijn vriendschap gaat eeuwig mee
Zijn afspraken gaan van vader op zoon
Zijn koningschap rust op de hoogste troon
Daarom eren zijn engelen Hem ook

Dus zeg ik tegen mezelf:
Vergeet het niet
Prijs de HEER!

Psalm 103, Jesaja 43 vers 25, Micha 7 vers 18-20, Efeziërs 1 vers 7-8

 

3 U kent mij

HEER
U ziet mij
Kent mij
Peilt mij
Als ik lig
Of zit
Of sta en ga

En wat ik denk
Of wat ik zeg
Weet U al
Heel lang van tevoren
En ook al alles wat nog komt daarna

Uw hand
Is op mij
Onder mij
Uw hand
Is om mij heen
Ik leef in het hart van uw handpalm
Dus ben ik nooit alleen

Wonderlijk is het
Uitzonderlijk
Ik kan er echt niet bij
Als ik bedenk hoe U naar mij kijkt
Maakt dat mij warm en blij

En als ik wel eens boos ben
En niks van U wil weten
En weg zou willen vliegen
De nacht in, ver over de zee
Dan schijnt er toch nog licht rondom mij heen
Uw Geest blijft altijd bij mij
Uw Geest gaat met mij mee

Niemand die mij zo goed kent
U hebt mij zelf geschapen
U zag mij al in mijn moeders buik
U zult mij altijd dragen

Psalm 139, Efeziërs 1 vers 4-6

 

4 Helder als de zon

Hoor, de hemel vertelt het verhaal van Gods eer
Als je oplet is het er elke dag weer
Van het oosten tot het westen, van het zuiden tot het noorden
Kun je het horen in een taal zonder woorden

Want de dag vertelt het aan de volgende dag
En de nacht aan de volgende nacht
Je wordt vrolijk als je ernaar luisteren mag
En het verhaal hoort van Gods kracht

Kijk, daar komt de zon al in zijn baan aangesneld
Zegevierend als een held
Totdat alles verlicht is en de nacht uitgewist is
En het duister nergens nog telt

Net zo helder, stralend en volmaakt is Gods wet
Net zo scherp en betrouwbaar neergezet
Net zo goed, wijs en degelijk is Gods onderricht
Zoals de zon verlicht dat ook jouw gezicht

Ja, alles wat God zegt is veel kostbaarder dan goud
En zoeter dan honing als je daarvan houdt
Maar al die regels en geboden, wie kan die aan?
Wat is er nodig om Gods stem te verstaan?

HEER, U weet dat ik alleen maar blij kan zijn met uw wet
Als U mij vrij van de zonde hebt gezet

Mag ik dan voortaan ook wel zeggen wat U zegt?
En bewaren in mijn hart wat U hebt vastgelegd?
En mag ik voortaan net zo denken als U denkt?
En alles wel ontvangen wat U schenkt?

Gods wet in jou
Voor mensen die vol zijn van Gods Geest is de wet niet een stel regels waaraan je je moet houden. Het is wat God in je hart heeft gelegd. Omdat Hij je zonden heeft vergeven, kan de wet niets meer tegen je inbrengen. Je houdt van Hem en Hij houdt van jou. En Hij zal je helpen om anderen lief te hebben.

Psalm 19, Romeinen 8 vers 1-4,14-17

 

5 Avondpsalm

Ik leg mijn hoofd neer op mijn kussen
Trek de deken over me heen
Ik zeg niet eens meer welterusten
Ik ben weg, ik slaap meteen

Het geheim is dat ik thuis ben
In het huis van onze HEER
Daar daalt dan zijn rust en vrede
Als een deken op mij neer

In het donker is de HEER daar
In de nacht kijkt Hij naar mij
Zijn gezicht dat blijft maar stralen
En zijn licht dat blijft mij bij

Dus als iemand op mij afkomt
Mij wil pesten deze nacht
Dan is hij voor niets gekomen
God houdt zelf bij mij de wacht

Psalm 4

 

6  Ochtendpsalm

Deze ochtend hoort U mijn gebed weer
Iedere morgen leg ik alles aan U voor
Al mijn vragen stel ik met verwachting
Deze vroege ochtend kijk ik uit naar U

Ook vandaag heb ik uw hulp hard nodig
Ik zucht ervan, ik roep het uit naar U
Hoor mij HEER, geeft U mij antwoord
Wees erbij, mijn koning en mijn God

Deze dag zie ik veel kwaad op mij afkomen
Van trotse egoïsten, leugenaars
Ze zijn bepaald niet te vertrouwen
Onverdraagzaam zijn ze ook voor U

Zelf mag ik zomaar bij U binnenkomen
Aan uw vriendschap met mij komt geen eind
U biedt mij altijd liefdevol bescherming
Met diep ontzag buig ik mij voor U neer

Ik stroom vol met dankbaarheid en blijdschap
Ik juich U toe, mijn God, U zult er zijn
Ik hou van U, uw zegen blijft maar komen
En ik weet het, deze dag kan niet meer stuk

Psalm 5

 

7 De ommekeer

Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij toch verlaten?
Overdag en ’s nachts word ik alleen gelaten
Ik kan roepen, roepen wat ik wil,
Maar ik hoor niets, U houdt zich alsmaar stil

Kijk mij, kijk mij, ik ben geen mens meer maar een worm
Het verdriet dat op mij drukt dat is enorm
De mensen lachen, zitten mij maar op de huid
Hoe ik me voel dat maakt ze toch niet uit

Ze zeggen: waarom helpt die God van jou je niet
Laat Hij jou redden als Hij wel iets in jou ziet
Ze staan als stieren, stieren om me heen
Brullende leeuwen zijn het, een voor een

Ik hap naar lucht, mijn hart is week en smelt als was
Ik lijk een dweil, ik druip, ik ben een waterplas
Mijn botten vallen, vallen uit elkaar
Mijn mond is droog, mijn tong die voelt zo raar

Kijk mij, mijn handen en mijn voeten zijn doorboord
Ik schreeuw het uit, maar er is niemand die mij hoort
Ik word als stof, als stof, verdoemd en dood
En zelfs mijn mooie mantel wordt verloot

Mijn ouders hebben toch altijd op U vertrouwd?
U heeft mij zelf toch in de moederschoot gebouwd?
Ik wacht op antwoord, antwoord op mijn kreet
Ik geef me over, weet dat U het weet

U maakt uw naam waar, want U zult er altijd zijn
Ik zing daarover als ik in mijn kring verschijn
We zullen leven, leven in Gods kracht
Je moet goed weten:
Hij heeft het volbracht!

Profetische psalmen
Sommige psalmen gaan over de koning. Anderen over Gods lijdende knecht. Heb je de geschiedenis van Jezus gelezen, dan kun je zien dat het profetische woorden zijn. Ze wijzen vooruit naar Hem.

Psalm 22, Matteüs 27 vers 27-52, Marcus 15 vers 16-39, Lucas 23 vers 33-49, Johannes 19 vers 16-30

 

8 God bewijst zijn trouw

Loof de HEER want Hij is goed en trouw
Laat iedereen dat zingen die verlost is
Die van de vijand losgerukt en vrij is
En door de HEER veilig werd thuisgebracht

Sommigen zwierven rond door een woestijn
Dor en droog en eenzaam en verlaten
Ze vonden daar geen huis, geen onderkomen
Hun eigen kracht liet hen daar in de steek

Maar toen ze naar de HEER riepen om hulp
Gaf Hij hun rust, te eten en te drinken
Hij wees de weg en gaf hun ook een woonplaats
Laten zij de HEER dan loven om zijn trouw!

Sommigen zaten vast in duistere kerkers
In boeien geslagen en in slavernij
Diep gebukt gingen ze onder zware lasten
Ze hadden niet geluisterd naar Gods woord

Maar toen ze het uitschreeuwden naar de HEER
Redde Hij hen uit alles wat hen bedreigde
Hij brak hun ketenen en liet hen vrij
Laten zij dan blij zijn dat Hij hen bevrijdde!

Sommigen leefden als dwazen in hun zonden
Ze aten niets en werden dan doodziek
Ze waren bang, de dood stond hun voor ogen
Ze hadden zichzelf ook maar wat voorgelogen

Maar toen ze de HEER om bijstand smeekten
Kwam Hij en sleurde hen bij de dood vandaan
En met één woord maakte Hij hen gezond
Laten ze Hem dan prijzen voor zijn wonderen!

Sommigen daalden af naar de woeste zee
Ze zwoegden hard daar op dat water
Ze worstelden tegen de golven en de storm
Ondanks al hun kennis kwamen ze bijna om

Maar toen ze in hun angst naar de HEER schreeuwden
Redde Hij hen en bracht de storm tot bedaren
Zo leidde Hij hen binnen in een veilige haven
Laten ze Hem dan eer en hulde brengen!

Al die mensen die God bijeenbracht als zijn volk
Zullen beleven hoe zijn zegen op hen rust
In hun gemeenschap komt steeds rijkdom binnen
En hun land geeft altijd overvloedig vrucht

Want dat gebeurt met iedereen die Hij heeft bevrijd
Hun families zullen daar in voorspoed leven
Alle arme mensen tilt Hij op uit hun ellende
Gods eigen volk is dan gelukkig met Gods recht

Iedereen die wijs is zal op deze dingen letten
Die zal vanzelf zien hoe God wel zijn liefde toont
Ja, want zo bewijst Hij ons zijn sterke trouw
Loof dan ook de HEER want Hij is goed

Psalm 107

 

9 De koning en zijn bruid

Dit lied draag ik op aan de koning
Ik schrijf dit met vaardige pen
Ik heb er zo’n zin in om te zingen
Muziek te maken voor hem

Mooier dan wie ook sinds Adam
Bent u onze dappere held
Op u rust Gods zegen voor eeuwig
En iedereen staat versteld

Het zwaard en uw wapenrusting
Ze dienen een goede zaak
U rijdt uit voor gerechtigheid
Dat is uw goddelijke taak

Uw troon is een troon voor eeuwig
De scepter wijkt niet uit uw hand
U bent als God door God gezalfd
Uw geur gaat door heel het land

Dus dochter, vergeet toch je ouders
Nu de koning verliefd is op jou
Hij geeft je zijn gouden mantel
Daar is zijn paleis, kom gauw

En kijk jullie zonen en dochters!
Het hele land is straks van hen
Zoals het altijd al beloofd was
Zo zullen zij koningen zijn

Psalm 45

 

10 De Priesterkoning

De HEER die er zal zijn
Zegt zelf tegen de Heer:
Neem toch plaats aan mijn rechterhand
Dan leg ik uw vijanden aan uw voeten neer
Plat als een voetenbank

Vanaf zijn heilige berg
Reikt de HEER u zijn scepter aan
Om over de vijand te heersen
Uw volk staat paraat als u ten strijde trekt
En jongeren doen mee

De HEER die er zal zijn
Die heeft het zelf gezworen:
U zult voor eeuwig priester zijn
Priesterkoning zoals Melchisedek
Ja dat, dat zul je zijn

Psalm 110, Genesis 14 vers 18-20, Hebreeën 5, 6 en 7

 

11 Alles looft Hem

Halleluja, alle eer aan de HEER!

Loof de HEER, hemelbewoners
Loof Hem heel zijn engelenmacht
Loof Hem zon en maan daarboven
Loof Hem heel de sterrenpracht

Heel de schepping moet Hem eren
Al zijn wonderen, loof zijn naam
Alle dingen, want die draagt Hij
Door zijn woord zijn zij ontstaan

Ook de aarde moet Hem loven
Sneeuw en hagel, rook en vuur
En de stormen en de regen
En de winden koud en guur

En de zee met al haar monsters
Alles wat er kruipt en vliegt
Wilde beesten, tamme dieren
Zelfs de nevel die vervliegt

Bergen, heuvels, kom en prijs Hem
Bomen, struiken met je vrucht
Loof de HEER, bied Hem je stem aan
Alle vogels in de lucht

Eer Hem, koningen en volken
Mannen, vrouwen, jong en oud
En zijn eigen volk, aanbid Hem
Zing hoeveel Hij van ons houdt

Halleluja, alle eer aan de HEER!

Psalm 148

 

12 Lied van het Loofhuttenfeest

Dit is de dag die de HEER gemaakt heeft
Laten we juichen en verheugd zijn om Hem
HEER, geef ons de overwinning
HEER, geef ons voorspoed
Gezegend wie komt in de naam van de HEER
Wij zegenen U vanuit het huis van de HEER
Vier feest en ga met groene takken
Tot aan de horens van het altaar
Loof de HEER want Hij is goed
Eeuwig duurt zijn trouw

Waterfeest
Het Loofhuttenfeest werd in de tempel met water gevierd. Elke dag goten priesters water rond het altaar. Op de zevende dag deed de hogepriester dat zeven keer. Tijdens het Loofhuttenfeest werd de woestijntocht herdacht. In de tempel werd eraan gedacht dat God water in de woestijn gaf.

Psalm 118, Johannes 7, Jesaja 55 vers 1-3, Ezechiël 36 vers 25-27

 

13 Pelgrimslied

Keer ons lot om, HEER
Wie met tranen vertrekken
Komen met gejuich terug

Uit de diepte roep ik tot U, HEER
Ik sla mijn ogen op naar de bergen
Waar komt mijn hulp vandaan?
Die komt van de heer
Hij waakt over ons komen en gaan

Ik was zo blij toen ik hoorde
Dat we op zouden gaan naar het huis van de HEER
En ik ben zo blij nu we de poorten van Jeruzalem binnengaan
Hier komen we samen om onze plicht te vervullen
En de naam van de heer te prijzen
Vraag om vrede voor Jeruzalem
Dan zullen we allemaal welvaart hebben

Als U de zonde blijft gedenken, HEER
Wie houdt dan stand?
Maar bij U is vergeving
Daarom eert men U met ontzag

Pelgrimsliederen
Tijdens de feesten kwamen uit heel Israël pelgrims naar Jeruzalem. In de Psalmen staat een hele rij pelgrimsliederen. Het zijn er vijftien achter elkaar, de psalmen 120-134. Ze zijn steeds opgedeeld in drieën. Elk eerste lied is bedoeld voor het vertrek. De tweede voor onderweg. En de derde voor de aankomst in Jeruzalem. Ook Jezus en zijn familie zong deze psalmen.

Psalm 120-134, Lucas 2 vers 41-52