Geen normen en waarden, maar Jezus

Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven.
Hebreeën 11:6


God wil niet dat je je leven inricht op normen en waarden. Hij wil dat je zult groeien in Jezus. Je bouwt op zijn persoon. Daarin verschil je van de wereld om je heen, die altijd zoekt naar haar eigen gelijk in systemen en wetten.

Het systeem van normen en waarden, van goed en kwaad, wordt geplukt van de boom van kennis van goed en kwaad. God wilde in de hof van Eden dat de mensen voor Hem zouden kiezen. Hij wilde dat we zouden leven van de boom die leven geeft, van Jezus. Toen de mensen ervoor kozen om te leven volgens het systeem van goed en kwaad kwam de zonde en de veroordeling in de wereld.

Iedere samenleving definieert een systeem van goed en kwaad, van normen en waarden. Maar net als de wet in de bijbel kunnen die normen en waarden alleen maar duidelijk maken dat niemand eraan voldoet.

God wil dat ons gedrag gebaseerd is op geloof. ‘Alles wat niet uit geloof voortkomt is zondig’ (Rom. 14:23). Alleen wat uit Hemzelf voortkomt heeft voor Hem bestaansrecht.

Normen en waarden brengen geen vrucht voort waar God blij mee is. Ze hangen aan de verkeerde boom. ‘Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven’ (Heb. 11:6). Geloof brengt wel vrucht voort waar God blij mee is. Als je in Jezus blijft, brengt Hij ze voort.

De vrucht van de Geest gaat veel verder dan onze normen en waarden.