Geen veroordeling – Jezus werd de laatste zondebok

Hij heeft zich bij de voltooiing van de tijden eenmaal geopenbaard, om met zijn offer de zonde teniet te doen.
Hebreeën 9:26

Als mensen elkaar de schuld gaan geven, slaan ze op den duur elkaar de hersens in.
God gaf Israël met de wet van Mozes een oplossing voor dit probleem. Het volk moest de schuld op een dier leggen. Dat werd in plaats van een mens gedood. Van dat offerritueel komt ons woord zondebok.
De zondebok was een speciaal geval. Elke Israëliet werd geacht tijdens de rituele feesten zelf offers in de tempel te komen brengen. Maar één keer per jaar werd een bok uitgekozen op wie de hogepriester de zonden van het hele volk legde. Dat was de zondebok.

De hogepriester legde zijn handen op de bok en droeg met spreuken de zonden van het volk op het dier over. Vervolgens werd het buiten de stad de woestijn in gebracht en van een hoogte afgegooid.

De hogepriester kon nu zijn armen opsteken en het volk zegenen. Het volk was op deze Grote Verzoendag voor het komende jaar verzekerd van Gods bijstand (Leviticus 16 en 23).

Maar nu Jezus. De Bijbel maakt duidelijk dat Hij de laatste zondebok werd. Hij heeft ons geweten definitief van zondebesef gereinigd, zodat niets ons in de weg staat om voortdurend Gods zegen te verwachten.

… hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende God? (Hebreeën 9:13-14).

Wink – Jezus leverde zich als enige onschuldige aan de veroordeling uit om de veroordeling van alle schuldigen op te heffen.