Genade wekt liefde op

Bij u is vergeving, daarom eert men u met ontzag.
Psalm 130:4


Sommige mensen zijn bang dat genade een alibi geeft om te zondigen. Als God alles vergeeft, is alles geoorloofd, zeggen ze. Ze vinden dat je daarom niet te veel nadruk op het evangelie van genade moet leggen (op welk evangelie dan wel?).

De Bijbel maakt echter duidelijk dat het juist andersom werkt. Hoe meer genade, hoe meer aanbidding en ontzag. ‘Bij u is vergeving … dáárom eert men u met ontzag.’

In de geschiedenis van de vrouw die Jezus’ voeten kust (Lucas 7), kun je zien hoe dat werkt. Zij geeft blijk van grote liefde en aanbidding. En ze gaat maar door. In tegenstelling tot de gastheer, die gereserveerd op Jezus reageert. De vrouw is in de ogen van deze man een zondares. Hijzelf is een farizeeër, die zichzelf beschouwt als een goed mens, die goed leeft en daarom Gods goedkeuring verdient. Maar Jezus corrigeert de man: ‘Wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde’ (vers 47).

Ziedaar het probleem. Heb je weinig begrip van Gods genade, dan laat je niet veel vergeving toe en zul je weinig liefde kunnen opbrengen. Wetten en regels blokkeren je. Maar heb je Gods genade goed begrepen, dan weet je hoe zwaar de zonde weegt en hoe geweldig Gods vergeving is. Je krijgt een afkeer van de zonde. In plaats daarvan word je vol van liefde, die z’n weg zoekt naar God en de mensen om je heen.

Tegen de vrouw zegt Jezus: ‘Uw zonden zijn u vergeven – uw geloof heeft u gered, ga in vrede’ (Luc. 7:48-50).

Let op de volgorde die Jezus aangeeft. Hij noemt eerst de genade (vergeving), daarop volgt geloof en een leven in vrede. Omdat haar zonden vergeven zijn, wordt er geloof in Gods goedheid in haar opgewekt en kan ze in vrede verder. Zo werkt Gods genade. Als die vooropstaat, volgen geloof en ontzag voor God, waarop Hij kan reageren met vrede.

Farizeeërs vergissen zich. Niet de wetten en de regels houden je van de zonde af, maar de genade. Ben je vol van Gods genade, dan maakt zonde plaats voor liefde, aanbidding en ontzag.

Tip – Lees eens op je gemak een van de evangeliën. Welk beeld krijg je daarin van Jezus? Van zijn genade? Wat is zijn probleem met farizeeërs? En hoe gaat Hij met mensen om zoals jij en ik?