Hemel – Beoordeelt God je daden?

Wie hem zoekt zal door hem worden beloond. Hebreeën 11:6b

Voordat God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde schept, moeten alle mensen voor zijn troon verschijnen. Ze moeten verantwoorden wat ze in hun aardse leven hebben gedaan. De Bijbel noemt de dag waarop dat gebeurt ‘de grote dag’. Voor mensen die geloven zal dat een vreugdevolle dag zijn.

Op die dag komt hij om te worden geprezen door al de zijnen, om te worden geëerd door allen die tot geloof gekomen zijn (2 Tessalonicenzen 1:10a).

Geloven we in Jezus, dan worden we niet veroordeeld. Jezus werd voor ons veroor- deeld aan het kruis, zodat wij voor eeuwig gered zijn.

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Johannes 3:16).

Wel zal God kijken naar wat je met je leven gedaan hebt. Hij zal je daden beoorde- len, omdat hij daar een mening over heeft. Een eerlijke mening. Op grond daarvan zal hij je belonen.

Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht (2 Korintiërs 5:10).

Het maakt dus wel uit wat je doet. Want iedereen zal zijn eigen, unieke beloning krijgen.