Hemel – Geloven in eeuwig leven is geloven in Jezus

‘Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven.’ Johannes 3:36

Het belangrijkste in wat we geloven is niet dat we geloven in de hemel of in een leven na de dood. Het belangrijkste is dat we geloven in Jezus.

‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft’ (Johannes 11:25b).

Geloven in een leven na de dood is geloven in Jezus, die opstond uit de dood en eeuwig leven kan geven.

‘Waarachtig, ik verzeker u: wie gelooft heeft eeuwig leven’ (Johannes 6:47).

Wie in Jezus gelooft heeft de dood in zekere zin al achter de rug en het leven voor zich. Sterker nog: hij heeft het leven in zich.

Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons gegeven heeft (1 Johannes 3:24b).

We leven het eeuwige leven dus dankzij Jezus.

En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezon- den, opdat we door hem zouden leven (1 Johannes 4:9).

Geloven in Jezus is weten dat Jezus de Zoon van God is en dat God zijn Vader is en ook onze Vader. En dat we daarom net zo geliefd zijn als hij. En dat we daarom net zo eeuwig zullen leven. Het eeuwige leven kan niet bestaan buiten Jezus om.

Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet (1 Johannes 5:12).