Hemel – Jezus heeft recht en genade bij elkaar gebracht

Gearmd gaan vriendschap en trouw, elkander kussen vrede en recht. Psalm 85:11, NB

God heeft altijd een vriend willen zijn voor mensen. Jezus heeft die vriendschap ook echt voor ons mogelijk gemaakt. Hij heeft vrede gebracht in onze relatie met God.

Want hij is onze vrede (Efeze 2:14a).

De satan was de aanklager die een beroep deed op de rechtvaardigheid om straf te eisen voor de zonde. Was de genade die God wilde schenken dan onrechtvaardig? Gerechtigheid zegt dat je moet krijgen wat je toekomt. Maar als we dat zouden krijgen, dan zouden we allemaal verloren gaan.

Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God (Romeinen 3:23).

Genade zegt dat je schuld wordt kwijtgescholden, hoewel je dat niet verdient. Het is een geschenk.

En iedereen wordt uit genade, die niets kost, als een rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost (Romeinen 3:24).

Jezus heeft gerechtigheid gebracht door zelf de schuld op zich te nemen. Met zijn
ruil kwam Gods genade beschikbaar voor iedereen, zodat we door God zijn gerechtvaardigd (goedgekeurd).1 God heeft recht en genade bij elkaar gebracht, zodat ze niet langer tegenover elkaar staan, maar elkaar kussen. Ze kussen Jezus, ze kussen jou.

1 2 Kor. 5:21