Hemel – Wie is onze voorspraak in de hemel?

Wij hebben een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. 1 Johannes 2:1b

Ooit was de hemel een plek waar de satan mensen aanklaagde bij God. We weten hoe Job daaronder leed.

Hierop vertrok satan en overdekte Job van voetzool tot kruin met kwaadaardige zweren (Job 2:7).

De vrienden van Job gaven Job de schuld van zijn leed. Job gaf God de schuld. Intus- sen werd in de hemelse dimensies de echte strijd gestreden. Job had een voorspraak nodig. Dat kwam een vierde vriend hem vertellen: Elihu, de boodschapper van God.

’Maar als hij een pleitbezorger heeft, een die zijn voorspraak is, één uit duizenden, om van zijn onschuld te getuigen, en als God hem welgezind is en zegt: “Laat niet toe dat hij in de afgrond afdaalt, ik heb een losgeld voor hem verkregen,” dan krijgt hij weer vlees op zijn botten als vroeger en keert hij terug naar de kracht van zijn jeugd. Hij bidt weer tot God en God is hem gunstig gezind, hij roept het uit van vreugde en verschijnt voor hem, want hij wordt door God in ere hersteld’ (Job 33:23-26).

Toen Job die pleitbezorger aanvaardde, nam hij zijn woorden waarmee hij God had beschuldigd terug. Prompt veranderde zijn situatie. God kon hem vanuit de hemel meer zegenen dan ooit (Job 42).

De voorspraak die Job kreeg verwijst naar Jezus, die de satan heeft verslagen. Niets kan God tegenhouden om jou vanuit de hemel te zegenen.