Het geheim van leiderschap

God zond hem als leider en bevrijder naar hen toe.

Handelingen 7:35

Mozes staat bekend als een van de grootste leiders uit de wereldgeschiedenis. Maar hoe hij zo’n groot leider kon zijn, is minder bekend. Welnu: God stond achter hem. Hij was door God aangesteld.

Mozes en Aäron waren het tot wie de HEER zich richtte; zij werden door hem afgevaardigd naar de Israëlieten en naar de farao, de koning van Egypte, om de Israëlieten uit Egypte weg te leiden (Ex. 6:13).

Je ziet hier hoe leiderschap vanuit God werkt. Hij wijst iemand aan die voor mag gaan. Die bevestigt Hij in het openbaar. Hij geeft hem de volmacht om namens Hem op te treden. Het gaat om één persoon, die anderen om zich heen verzamelt om hem aan te vullen.

Een goede leider weet wat dienen betekent. Hij heeft zelf onder leiderschap gestaan. Mozes diende jarenlang zijn schoonvader Jetro als herder. Nu krijgt hij zelf mensen onder zich. Als eerste is dat Aäron, zijn eigen broer, die namens hem zal spreken. Maar in de woestijn ook een hele groep oudsten, omdat het volk zo omvangrijk is.

‘Ik zal neerdalen om daar met jou te spreken, en een deel van de Geest die op jou rust zal ik op hen overdragen. Dan kunnen zij samen met jou de last van het volk dragen en hoef je dat niet langer alleen te doen’ (Num. 11:17).

Kijk, hier wordt het geheim van leiderschap vanuit God duidelijk zichtbaar. Want als leider heeft Mozes Gods Geest ontvangen. Wanneer Mozes andere leiders aanstelt, is Gods Geest dan ook weer beschikbaar voor hen. Want zo leidt God: met zijn Geest.