Het nieuwe is veel, veel beter

De hoop op iets beters treedt daarvoor in de plaats.

Hebreeën 7:19

Jezus hangt al zes uur aan het kruis. Dan roept Hij: ‘Het is volbracht!’ Daarna buigt Hij zijn hoofd (Joh. 19:30). Op hetzelfde moment scheurt het vuistdikke gordijn in de tempel van boven naar beneden open (Mat. 27:50-51). Het allerheiligste komt beschikbaar voor iedereen die het volmaakt volbrachte werk van Jezus accepteert.

Daarmee komt de priesterdienst ten einde. Eerder werd het ambt van hogepriester al afgesloten toen Kajafas zijn ambtskleding scheurde (Mat. 26:65, Lev. 21:10). Een generatie later zal de tempel compleet verwoest worden door de Romeinen (Mat. 24:2).

Vanaf het kruis heeft God een punt gezet achter de instellingen van het oude verbond. De morele wet (de tien geboden en hun vervolgwetten). De sociale wet (de uitzonderingspositie van de Israëlieten en alle voortvloeisels daaruit). De rituele wet (de offerrituelen en alles wat daarmee samenhangt).

Het eerder gegeven gebod wordt ongeldig verklaard omdat het te beperkt is en niet voldoet (Hebr. 7:18).

Wat God met mensen wil bereiken heeft Jezus mogelijk gemaakt. Hij legt Gods Geest in onze harten, waardoor we veel beter weten wat God wil dan de wet ons ooit duidelijk kon maken (Rom. 8:4, Hebr. 8:10-13).

De wet heeft trouwens in geen opzicht de volmaaktheid gebracht (Hebr. 7:19).

God heeft zo veel vertrouwen in zijn plan met Jezus, dat Hij heeft gezworen dat het zal slagen.

De Heer heeft gezworen en komt op zijn eed niet terug: ‘Jij bent priester voor eeuwig.’ Daardoor staat Jezus garant voor een veel beter verbond (Hebr. 7:21).

Wat God heeft gezworen en waar Jezus garant voor staat, draait allemaal om jou. En dat zal slagen ook, omdat het God tot eer strekt.