Het rijke nieuwe leven

Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verre te boven.

Romeinen 5:16

Paulus beschrijft het verschil tussen het oude en het opnieuw geboren leven door Adam en Jezus naast elkaar te plaatsen. Je kunt in de geslachtslijn van Adam leven, onder de zonde, in de dood. Of in Jezus, die met genade en leven kwam.

Uit de een komt de oude, natuurlijke mens voort, uit de ander de nieuwe, geestelijke mens. De een is vlees, de andere Geest. De een is een zondaar, de andere een heilige. Bij de een leidt overtreding tot veroordeling, bij de ander brengt Jezus’ rechtvaardiging voor iedereen die dat gelooft vrijspraak. De ellende die met Adam op gang kwam wordt door de genade die Jezus heeft gebracht gestopt en ingeruild voor grote rijkdom.

De genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger (Rom. 5:15).

Kijk wat die genade teweeg heeft gebracht. Door de ongehoorzaamheid van Adam werden alle mensen zondaars, door de gehoorzaamheid van Jezus worden alle mensen als rechtvaardigen aangenomen. Bij de een bracht de wet steeds meer zonde aan het licht, bij de ander wordt de genade juist steeds overvloediger. Bij de een leidde de zonde tot de dood, bij de ander volgt vrijspraak, zodat nu de genade heerst en eeuwig leven geeft (Rom. 5:8-21).

De Bijbel beschrijft het wedergeboren leven als een leven in Jezus: in zijn vergeving, in zijn Geest, in zijn liefde, zijn wijsheid en kracht. In Hem, dat is het grote thema dat volgt op Jezus’ volmaakt volbrachte werk aan het kruis. Wie je bent in Hem, dat is het opnieuw geboren leven.

Johannes 3:1-13