11 Hoe leef je als christen? (discipelschap)

Je kunt je eigen leven leiden. Volgens je eigen idee. Dan doe je je eigen zin – zoals zoveel mensen doen. Maar misschien weet God veel beter hoe je het beste zou kunnen leven. Hij is immers het brein achter jouw leven. Ooit bedacht hoe je Zijn leefregels kunt opvolgen? Iemand zou het voorbeeld moeten geven hoe dat moet. Die is er. Jezus leefde zoals God het bedoeld had. De enige manier om te leren leven zoals de Here God het graag wil, is Zijn voorbeeld volgen. Maar wie kan dat? Niemand, lijkt het. Toch zegt Jezus: “Volg Mij na!” (Leestijd 25 minuten)

Jezus wil je helpen. Hij zei: “Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, zal nooit in het donker rondtasten, maar leven in het licht” (Johannes hoofdstuk 8 vers 12). Jezus wil je leren leven zoals God wil dat mensen leven. Zodat je Hem zult eren en meer zult gaan betekenen voor andere mensen.

Wees anders
Goed – je wil Jezus volgen. Je wil naar Hem luisteren. Doen wat Hij zegt. Maar hoe doe je dat? En hoe houd je dat vol? Zeker: je bent al op weg gegaan als christen. Je hebt je van je doodlopende weg afgekeerd (bekering heet dat). Je mocht van Jezus nieuw leven ontvangen; God heeft je geadopteerd als Zijn kind; de Heilige Geest leeft nu in jou (samen heet dat wedergeboorte). Daar ben je blij mee en dankbaar voor. Maar hoe ga je je weg met Jezus in de praktijk van het dagelijks leven? Hoe leef je als Zijn volgeling?

Eerst een misverstand opruimen. Jezus volgen is niet een paar regels opvolgen. Precies doen wat er staat of wat er gezegd wordt en dan kom je er wel. Nee. God heeft mensen nooit als robots willen programmeren. Hij gaf je de vrijheid om zélf te beslissen hoe je zult leven. En of je wel of niet iets van Hem wil leren.

Jezus volgen is een persoon volgen. Jezus Zélf. Je kunt alleen van Hem leren als je een relatie met Hem hebt. Die zul je moeten onderhouden. Door te bidden. De Bijbel te lezen en te laten spreken. De Heilige Geest de gelegenheid te geven om jou te leiden. Jezus volgen is op zo’n manier met Hem optrekken dat Hij je mag beïnvloeden. Daar kies je voor – of niet. (Joh. 12:26, Joh. 15:13-16)

Jezus volgen is niet vrijblijvend. Je zult moeten luisteren naar Hem en moeten doen wat Hij zegt. Je zult van harte bereid moeten zijn om te veranderen. Vrijwillig. Die keus kan niemand je opleggen. Het gaat namelijk om een mentaliteitsverandering. Om anders willen. Anders denken. Anders doen. Een paar regeltjes kunnen dat nooit bewerken. Zelfs je eigen familie of je beste vrienden kunnen die keus niet bepalen. Het moet jouw eigen keus zijn. Het moet van binnenuit komen. Dan kan er echt iets veranderen. (Rom. 12:1 en 2, Matt. 19:21-26, Luk. 5:11)

En dan nog iets. Je zult de kosten moeten berekenen. Wat heb je er voor over om Jezus te volgen? Denk goed na. Je zult anders worden dan de meeste mensen om je heen. Dat kan fijn zijn. Maar het is lang niet altijd leuk. Je doet niet zomaar mee met dingen die anderen vanzelfsprekend vinden. Je denkt anders en zegt soms andere dingen. Misschien dwingt dat respect af, maar vaak genoeg zullen de mensen je ook raar vinden. Jij bent anders. Echt anders. Je volgt Jezus, wat anderen daar ook van mogen vinden. (Luk. 14:25-33, Joh. 15:18-21)

Jezus volgen betekent anders worden. Anders in mentaliteit. Anders in je manier van denken en voelen. Anders in je woordgebruik. Anders in je doen en laten.

“Wees heilig – zoals Hij,” zegt de Bijbel. Wil je dat? “Wees heilig in alles wat je doet, want de Here die jou geroepen heeft om Zijn kind te worden, is heilig. Hij heeft dat Zelf gezegd: “Wees heilig, want Ik ben heilig.” (1 Petr. 1:15 en 16)

Wees heilig
Jezus volgen is heilig worden. Heilig? Dat woord staat ver van ons af. Toch is het een kernwoord in de Bijbel. Het raakt God en mensen in de kern van hun bestaan. God is heilig. Jezus is heilig. En mensen die Jezus willen volgen worden ook heiligen genoemd. Zijn we dat ook? Wie Jezus wil volgen, zal moeten begrijpen wat dit woord betekent. Wat is heilig? (Ps. 99:9, Luk. 1:35, Col. 1:12)

Heilig is niet: “Ik ben beter dan jij.” “Ik draag die kleding, dus…” “Kijk eens hoe goed God mij vindt.” Heilig is ook niet: “Onmogelijk, dus praat me er niet van.” “Onbereikbaar, dus neem ik maar genoegen met minder.” “Niet leuk, dus nooit aan beginnen.” Heilig betekent: afgezonderd; apart gezet; gereinigd; gereserveerd; gewijd; honderd procent exclusief.

Heilig is geen zoetsappig woord. Het heeft niets te maken met een of andere goedheiligman. Je hoeft ook geen heilig boontje te worden om Jezus te volgen. Brave mensen hebben geen streepje voor. Dat wordt niet bedoeld met het woord heilig. Het verwijst naar een totaal andere kwaliteit dan wij kennen. Het wijst naar de totaal Andere. Naar de Here God. Hij is heilig. Hij alleen. (Ps. 99:5, Hos. 11:9)

God is vóór alles heilig. Zijn heiligheid staat in Zijn karakter bovenaan. We begrijpen niets van God als we Zijn heiligheid niet kennen. We begrijpen niets van Zijn liefde, barmhartigheid en genade. We begrijpen niets van Zijn boosheid over de zonde, Zijn strijdvaardigheid, Zijn oordeelswerk. We begrijpen niets van het kruis van Jezus. En we begrijpen ook niets van de hemel als we Zijn heiligheid niet kennen. Er wordt allereerst en voor altijd van God geroepen: “Heilig, heilig, heilig!” (Jes. 6:3, Op. 4:8)

God is heilig. Hij is alles wat volmaakt, voortreffelijk, compleet en onberispelijk is.

Hij is alles waar we ontzag voor moeten hebben. Hij is alles wat ingaat tegen het kwade en onvolkomene, alles wat de zonde haat. Hij is alles wat het beste zoekt voor mensen, wat een relatie met mensen bevecht, in stand houdt en koestert. God is heilig in Zijn keuze om mensen te scheppen en er helemaal voor hen te zijn. In Jezus zien we hoe Hij Zich heeft geheiligd ter wille van ons. (Ex. 15:11, Hab. 1:12 en 13, Joh. 17:19)

God is de Heilige. Hij is anders dan alles en iedereen. Hij is afgezonderd van al het kwaad en in Zijn liefde honderd procent gericht op mensen. Daarin is Hij heilig. Wil je die God leren kennen? Die Jezus volgen? Dan kun je niet om Zijn heiligheid heen. Hij vraagt van ons dat wij ook geheiligd zullen worden. Anders dan de wereld rondom ons. Apart gezet. Gereinigd van de zonde. Honderd procent voor Hem en voor de mensen die Hij ons toevertrouwt. Je zult Zijn houding aan moeten nemen. Je kunt alleen met God omgaan als je zelf ook heilig bent. Maar wie is dat? Niemand toch? Nee – tenzij God je heiligt. Dat doet Hij door jou in Jezus te plaatsen. In Jezus ben jij heilig. (Lev. 20:26, Matt. 5:48, 1 Thess. 4:3, Joh. 17:17-19)

Heilig in Hem
God is als de Heilige onnavolgbaar anders. Maar als degene die heiligt is Hij heel dichtbij. Hij is dichtbij gekomen dankzij Jezus. Jezus zonderde Zich af voor mensen. Hij heiligde Zichzelf om ons te kunnen heiligen. God heiligt ons in Jezus.

Aan het kruis heeft Jezus ons gereinigd van alle zonde. Ondanks het kwaad dat aan ons kleeft, kan God ons al Zijn aandacht en liefde geven. Dankzij Jezus neemt Hij ons apart voor Zichzelf en wijdt Hij ons in Zijn plannen in. We zijn honderd procent aanvaard door God. In Zijn ogen zijn wij geheiligd in Jezus. In Hem kunnen wij leven in Gods nabijheid. In Hém. (Lev. 20:7 en 8, Hebr. 13:12)

Hoe kun je dus heilig zijn? Alleen in Jezus. In Hem. Misschien heb je wel eens gehoord dat Jezus in jou wil zijn (met Zijn Geest). Maar dat jij in Jezus zult zijn wordt in de Bijbel minstens zo vaak genoemd. Jezus volgen betekent oefenen om in Hem te zijn en te blijven. Jezus heiligt ons om in Hem te kunnen zijn. Op dat moment verklaart God ons heilig. Heilig in Hem. Daarom is Jezus volgen geheiligd leven. In Hem – dat is heilig leven. (Joh. 15:1-11, Ef. 1:4 en 7, Col. 3:1-4, 1 Joh. 3:6)

Heiliging betekent: dat je leert denken zoals Jezus; dat je leert voelen zoals Jezus; dat je leert spreken zoals Jezus; dat je leert doen zoals Jezus; dat je leert leven in Hem.

Heilig worden is een proces. Je leert het door ervaring. Het is een leerproces waarin God ons volwassen kinderen van Hem wil maken. God bewerkt met Zijn Geest (de Heilige Geest!) meer en meer van de kwaliteit van Jezus in jou. Als je Jezus volgt. In Hem.

Tegelijkertijd is heilig zijn een status. Het zegt iets van wat je nu al bent. In Gods ogen ben jij dankzij Jezus nu al heilig. Als je Jezus volgt. Ook weer: in Hem.

Je bent in Jezus geheiligd. Daarom kan Hij een heiligingsproces in jou op gang brengen. Je groeit in de kwaliteit van Jezus. Dat proces duurt zo lang je leeft. Je zult er voortdurend voor moeten kiezen. Wil jij in Jezus zijn? (1 Cor. 6:11, Hebr. 10:12-14, 2 Cor. 7:1, 1 Thess. 5:22-24)

Heiliging is een proces: ‘Ik word door God heilig gemaakt.’ Heilig is een status: ‘ Ik ben in Gods ogen al heilig.’ Paulus zegt het zo: Al voordat Hij de wereld maakte, heeft God ons uitgekozen; ons die een met Christus zijn. Wij zouden alleen van Hem zijn en volmaakt voor Hem staan. (Ef. 1:4)

Heiliging
Heiliging is Gods werk. Hij heeft ons gerechtvaardigd (vergeven en aanvaard). Hij heeft ons aangenomen (als kinderen en erfgenamen van Hem). Hij heeft ons gereinigd (om in Zijn nabijheid te kunnen leven). Gods werk bewerkt een heilig leven. Er komt voor jou en mij een zuiver en volmaakt leven aan, dat nu al in werking is gezet. God bewerkt die heiligmaking en wij mogen daarin volop meewerken. Je volgt Jezus. Je mag steeds meer op Hem gaan lijken. Heiliging is nodig: omdat we dan alleen met God kunnen omgaan; omdat we dan alleen de zonde een halt toe kunnen roepen; omdat we dan alleen kunnen opgroeien tot gezonde mensen; omdat we dan alleen de uitwerking van eeuwig leven kunnen verwachten; omdat God heilig is. (1 Joh. 2:6, 2 Cor. 3:18, Gal. 6:7 en 8)

Je vindt in de Bijbel beroemde gedeelten over een geheiligd leven:

– De Tien Geboden (Exodus 20:1-17)

– Levenswijsheid (Spreuken 1-31)

– De Bergrede (Mattheüs 5 – 7)

– Het Hogepriesterlijk gebed (Johannes 17)

Heiliging is Gods manier van werken. Hij bewerkt ons. Het dagelijks leven is de werkplaats. Alles wat we meemaken is als gereedschap. Elke gedachte, elke daad, elk woord telt mee. De Bijbel is de werktekening. Daar wordt het werk op afgestemd. De Heilige Geest is de stuwende kracht achter het werk. Hij bewerkt wat de Bijbel aangeeft. Jezus is het model. Alles wordt naar Zijn voorbeeld gevormd. Geheiligd. Tenminste – als we Hem daar de gelegenheid voor geven. (Ef. 2:10)

Elk onderdeel van ons leven moet het kenmerk van heiliging dragen: het moet afgezonderd worden voor Hem. Ons hele leven moet geheiligd zijn. Het is nodig dat we daar regelmatig aan herinnerd worden. Soms zetten we daarom bepaalde tijden en gelegenheden apart om tot uitdrukking te brengen dat ons leven inderdaad in z’n geheel geheiligd is voor Hem. Het gebed, het bijbellezen, het vasten, het tienden geven en het avondmaal zijn bijvoorbeeld allemaal gelegenheden om ons erbij te bepalen dat heel ons leven geheiligd is voor God. Het zijn onderdelen van het gewone leven, waarin je kenbaar maakt dat je een geheiligd leven leeft, omdat je Jezus volgt. Daarom schrijft Petrus: Heilig Christus als de Heer in jullie harten. (Hebr. 12:14, Ef. 5:26 en 27, 1 Petr. 3 vers 15)

Geheiligd in de wereld
Heiliging staat tegenover zondigen. Jezus stierf niet alleen om ons te redden van de straf van de zonde. Jezus stierf ook om ons te bevrijden van de zonde zelf, zodat we een heilig en menswaardig leven kunnen ontwikkelen. Een leven zoals Jezus, met Zijn natuur.

De zonde gaat tegen de natuur van Jezus in. Daarom betekent heiliging: de zonde aanpakken en overwinnen. Zonder heiliging brengt de tijdgeest bederf aan in ons geloof. Dankzij heiliging weerstaan we de tijdgeest. We mogen niet tevreden zijn met ‘meestal heilig, maar nog wel een klein beetje zonde in ons leven’. We zullen helemaal anders moeten worden. Honderd procent toegewijd. Heilig! (Ef. 4:17-32)

Heiliging oefent je geweten. In Gods licht wordt de zonde aan het licht gebracht. We zullen onze houding tegenover de zonde moeten veranderen. We zullen er geen zondige gewoonten op na houden; niet onverschillig doen over zonde; en ook nietzwak reageren op zonde. (1 Petr. 3:15-17, Gal. 5:16-25, Col. 3:1-17)

Heiliging maakt een mens van je zoals God je bedoeld heeft. Heiliging is dan ook de beste geestelijke gezondheidszorg! Heiliging geneest ons van de invloed van de zonde in het verleden: onze schuld is namelijk eens voor altijd weggedaan. Heiliging geneest ons van de invloed van de zonde in het heden: de zuigkracht van de zonde wordt weggenomen. Heiliging geneest ons van de invloed van de zonde in de toekomst: de zonde zelf zal totaal weggenomen worden als Jezus terugkomt om een definitief oordeel over satan en zijn zondige praktijken te vellen.

Word je met een geheiligd leven niet een beetje wereldvreemd? Nee. God heiligt ons. Hij zondert ons af. Maar niet om uit de wereld te verdwijnen. Hij neemt ons juist apart om ons de wereld in te kunnen sturen. Maar wel als andere mensen. Als volgelingen van Jezus, die in Hem leven met een speciale opdracht. Omdat je apart genomen bent, kun je juist beter naar de wereld kijken. En omdat je er niet in opgaat, kun je de mensen om je heen beter dienen. Heiliging is bewaard worden: je bent niet ván deze wereld. Heiliging is ook gestuurd worden: je bent wel ín deze wereld. Je bent als volgeling van Jezus een afgezant van God. (Joh. 17:9-23) Je moet een heel nieuw mens worden, die alleen voor God leeft, zuiver en goed. Trek een nieuwe natuur aan als een stel nieuwe kleren. (Ef. 4;24)

Jezus volgen is een weg. Een levensweg. Je bent er met je hele leven bij betrokken. Op die weg zet je allerlei stappen. Bekering is zo’n stap (je hebt je omgedraaid om Jezus te volgen). Wedergeboorte is zo’n stap (je bent in het nieuwe leven gestapt dat God voor je mogelijk maakte). Je bent op Gods uitnodiging ingegaan om Jezus te volgen. Nu maak je een proces van heiliging door. Ook daarin kun je allerlei stappen zetten. We bespreken hier onder een aantal die van belang zijn. Vijf stappen in heiliging. Daarna volgt een test. Zet je schrap!

Stap 1 – Overgave
Stap 1 op de weg van heiliging is overgave. Daarmee geef je antwoord op de vraag wie de baas is in je leven. De meeste mensen zijn zelf hun eigen baas. Hun ‘eigen ik’ kraait koning. Ze beslissen zelf over hun doen en laten. Hun zelfbeschikkingsrecht ligt in hun eigen handen. “Geloof in jezelf’,” zeggen ze. Hun trots zit in hun ego. Je hebt al snel kans dat je op zo’n manier een egoïst wordt. Andere mensen zitten je in de weg. Het is duidelijk dat ons trotse ‘eigen ik’ allerlei problemen teweeg kan brengen.

Ons trotse ‘ik’ is het begin van alle zonden. Kwaad? Iemand liep mijn ik in de weg. Jaloers? Omdat iemand mijn ik wist te overtreffen. Liegen? Dat leek voordeliger voor mijn ik. Stelen? Mijn ik kwam iets tekort. Bandeloos? Om mijn ik te bevredigen. (Spr. 21:4)

Zelfzucht leidt tot grote problemen. Zonde schaadt niet alleen jezelf, maar ook de ander. Wat doe je eraan? Jezus heeft een radicale oplossing voor dit oerprobleem. Hij plaatst tegenover zelfzucht zelfovergave. Hij wil dat je je overgeeft aan Hem. Geloof in jezelf moet ingeruild worden voor geloof in Jezus. “Je moet jezelf verliezen, om jezelf te kunnen winnen,” zegt Hij. En Hij gaf Zelf het voorbeeld.

Zoals Jezus Zichzelf overgaf aan het kruis, wil Hij dat jij je overgeeft aan Hem. Waarom? Alleen op die manier kan Hij je vrij maken van jezelf. Wat doet Hij dan met je eigen ik? Hij heiligt het. Hij wist je eigen ik niet uit – nee, Hij wast het schoon. Je krijgt het terug om vrij van zelfzucht optimaal te kunnen leven en jezelf optimaal te kunnen geven. (Matt. 16:24-26, 2 Cor. 5:15, Rom. 8:32 Geloof je in jezelf – dan verlies je je leven. Geloof je in God – dan win je je leven. Paulus zegt het zo: Ik ben samen met Christus aan het kruis gestorven. Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. Zolang ik nog in dit lichaam ben, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Hij hield zoveel van mij, dat Hij zijn leven voor mij heeft overgegeven. (Gal. 2:20)

Stap 2 – Gehoorzaamheid
Op overgave (stap 1 op de weg van heiliging) volgt gehoorzaamheid (stap 2). Als je je leven aan God hebt overgegeven, zul je willen doen wat Hij zegt. Je leert de kracht van gehoorzaamheid kennen. Het is de kracht van het geloof. Want bij geloof hoort gehoorzaamheid. Geloven is namelijk God vertrouwen. Jouw gehoorzaamheid toont aan dat je God op Zijn Woord vertrouwt. (Rom. 1:5, 1 Sam. 15:22 en 23)

Is het mogelijk om God gehoorzaam te zijn? Ja, beslist. We kunnen weten wat Hij wil. God heeft alles wat Hij van ons vraagt bekend gemaakt in de Bijbel. Als we ons hart erop zetten om Hem gehoorzaam te zijn, kunnen we Zijn wil volbrengen. Hij geeft Zijn Geest om ons daarbij te helpen.

Gehoorzaamheid heeft verstrekkende gevolgen, net als ongehoorzaamheid. God heeft een doel gesteld met jouw leven. Hij geeft je de opdracht om dat doel te bereiken. Ben je ongehoorzaam, dan mis je je doel. Ben je gehoorzaam, dan wordt God geëerd, ontvang jij heerlijkheid en worden mensen gezegend. (2 Tim. 3:16, Micha 6:8, Joh. 14:15-17)

God is de enige die we moeten gehoorzamen. Hij is de enige autoriteit. Hij is ook de enige die autoriteit kan overdragen. Elk gezag komt van Hem. In het dagelijkse verkeer tussen mensen wordt er om gehoorzaamheid gevraagd. Dat is nodig om de orde en vrede in de wereld te bewaren. Maar er zit meer achter Gods bedoeling met gedelegeerd gezag. Daarmee beschermt Hij de zwakkere. En geeft Hij mensen de gelegenheid om van elkaar te leren en zich aan elkaar op te trekken. God delegeert Zijn gezag aan Jezus (Matt. 28:18); de overheid (Rom. 13:1-7); de man in het gezin (Ef. 5:22-24); de leiders in de kerkgemeenschap (Tit. 1:5-9, 1 Petr. 2:11-17).

Als we mensen moeten gehoorzamen, mogen we daarachter Gods gezag zien en weten dat we uiteindelijk Hem gehoorzamen. Alle gezagsdragers werken namelijk onder Gods gezag. Zij moeten Gods autoriteit erkennen en het karakter van Gods gezag weerspiegelen. God zal dan ook verantwoording van hen vragen. Als zij tegen Gods Woord en Zijn karakter ingaan, moeten we God meer gehoorzaam zijn dan zulke mensen. (Hand. 5:29)

God vraagt om gehoorzaamheid. Natuurlijk is God geduldig en trouw. Maar Hij is ook streng in Zijn opvoedingsmethoden. Zodra je besloten hebt om Jezus te volgen, stel je je onder Zijn leiding en tucht. Hij pakt je zo aan, dat je ook werkelijk kunt veranderen. Hij stelt de regels en opdrachten. Hij verwacht dat je die gedisciplineerd uitvoert, ondanks de weerstand die je tegenkomt.

Veel mensen kunnen je verzekeren dat hun leven er niet gemakkelijker op geworden is nadat zij Jezus gingen volgen. Niet gemakkelijker, maar wel rijker. En met een heerlijk vooruitzicht. De enig juiste reactie op tucht is dan ook: doen wat God zegt. (Spr. 3 en 4, Hebr. 5:8, 1 Tim. 1:5)

Wat is jouw reactie? “HERE, stuurt U mij; ik zal gaan!” (Jesaja in Jesaja 6:8) “Goed; de Here mag met mij doen wat Hij wil.” (Maria in Lukas 1:38) “Niet wat ik wil moet gebeuren, maar wat U wilt.” (Jezus in Mattheüs 26:39)

Ik zeg het nog eens: de enig juiste reactie op Gods Woord is gehoorzaamheid. Niet omdat het moet, maar omdat je het graag doet. Je onderwerpt je. Je bent bereid om alles te doen wat God voor jou in gedachten heeft. Je bent gehoorzaam, omdat je van Hem houdt en omdat je Hem vertrouwt. Je volgt Jezus van harte. (Gal. 5:16, Fil. 2:3-11)

Ook Jezus moest gehoorzaamheid leren. Zelfs al was Jezus de Zoon van God, toch moest (ook) Hij uit ervaring leren wat gehoorzaamheid was. Ook als dat pijn en verlatenheid betekende. Nadat Jezus had bewezen daarin volmaakt te zijn, werd Hij de gever van eeuwige redding voor alle mensen die Hem gehoorzamen. (Hebr. 5:8 en 9)

Stap 3 – Dienstbaarheid
Stap 3 op de weg van heiliging is dienen. Als je jezelf hebt overgegeven aan Hem (stap 1) en je hebt besloten om Hem gehoorzaam te zijn (stap 2) zal Hij je leren wat dienen betekent. Jezus was Zelf namelijk het grootste deel van Zijn tijd bezig om mensen te dienen. Hij wil dat wij in Zijn Geest leven en liefde in praktijk brengen door mensen te dienen. Volgelingen van Jezus weten wat dienen is.

Dienen is niet populair. Mensen willen liever gediend worden. “Laat je verwennen,” heet het. Het komt onze trots niet goed uit als we zelf moeten dienen. Maar Jezus kende geen trots. Hij leefde een overgegeven leven. Hij wilde God de Vader gehoorzaam zijn. Hij zei: “Ik ben niet gekomen om me te laten dienen, maar om zelf te dienen.” Dat kon je duidelijk zien. Hoe Hij mensen genas. Precies zei wat ze nodig hadden. En altijd bereid was om te helpen. Of hoe Hij de discipelen de voeten waste. Aan tafel bediende. En aan het kruis stierf als dienaar voor alle mensen. Zelfs vandaag dient Hij mensen – wist je dat? Hij bidt voor ons. (Joh. 13:1-17, Matt. 20:28, Hebr. 7:25)

Denk nog eens aan de vraag waar het hier om draait. Hoe moet je leven? Jezus volgen, zeiden we. Maar Jezus volgen is mensen dienen. “Je zult God liefhebben met alles wat in je is – en je naaste als jezelf”, zegt Hij. Wie God liefheeft zal om mensen geven. Je kunt het grote gebod waar het in de Bijbel om draait niet op een andere manier uitleggen. Want hoe wordt duidelijk dat je God liefhebt? Wanneer je Zijn liefde voor mensen deelt. En hoe breng je tot uitdrukking dat je mensen liefhebt? Door hen te dienen. Als je door hebt hoeveel Jezus voor jou over heeft, wordt het minder moeilijk om zelf ook iets voor anderen over te hebben. Je hebt zoveel liefde ontvangen, dat je daarvan wil uitdelen. Dienen wordt een vanzelfsprekendheid. (Matt. 22:37-39, Gal. 5:13, Luk. 22:27, Matt. 25:40)

Dienen is bidden voor mensen; mensen helpen; aandacht geven en luisteren; wat je hebt beschikbaar stellen; wie je bent met anderen delen. Dienstbaarheid is liefde in praktijk gebracht. (Ef. 6:18, Hand. 16:9, Joh. 15:15, 1 Thess. 2:8)

Hoe leer je dat: dienen? Dienstbaarheid is de uitdrukking van een nederig karakter. Nederigheid is het tegenovergestelde van trots. Een nederig karakter bewerkt ook een tegenovergestelde levensstijl. Trotse mensen leven opgefokt. Ze moeten van alles presteren en zoveel mogelijk winnen. Nederige mensen kennen rust. Ze hebben niets te verliezen. Ze hebben zichzelf verloren in Jezus. Ze vinden hun levensvulling in het dienen van mensen. Ontspannen. Onbaatzuchtig. Opgewekt. Die levensstijl kun je van Jezus leren. Hij kan je karakter vormen tot nederigheid en dienstbaarheid. Gewoon, in de praktijk van alledag, tussen de mensen waar jij je bevindt. (Matt. 11:28-30, Matt.  18:4, Matt. 20:26, Col. 3:12 en 23)

Een dienstknecht vindt zichzelf de minste; hij verwacht geen beloning; hij dient blijmoedig; hij is trouw; hij dient met heel zijn hart. (Luk. 17:7-10, Joh. 10:10, Matt. 25:23, Spr. 23:26)

Waar kun je dienstbaar zijn? Het dagelijks leven is je werkterrein. Iemand die Jezus wil volgen ziet overal wel een gelegenheid om mensen te dienen. Je bent altijd bereid om iemand anders een dienst te bewijzen. Het hoort bij een geheiligd leven. Met die houding toon je iets van Jezus aan je omgeving.

Je dient thuis – God heeft een hart voor mensen. Jezus diende mensen. Mensen staan centraal in Gods Koninkrijk. Daarom moeten mensen ook centraal staan in ons eigen leven. Je dient geen idee. Geen organisatie. Geen verheven doel. Je dient mensen. Zelfs de kleinste, de geringste is van belang. Dienen in de Geest van Jezus kan beginnen waar je het dichtst bij mensen leeft: gewoon thuis. (Col. 3:17-21)

Je dient de kerkgemeenschap – De kerk is de plaats waar mensen samenkomen en samen optrekken achter Jezus. Je mag prioriteit geven aan deze mensen en hen dienen. Het zijn je broers en zussen in het huisgezin van God. Hier kun je je bekwaamheden, talenten, tijd en aandacht inzetten. Zo groei je in dienstbetoon. Tegelijkertijd bouw je mee aan de groei van de gemeenschap. In het dienen draag je iets over van Jezus. (1 Petr. 4:8-11)

Je dient de samenleving – Je mag ook dienstbaar zijn in de samenleving. Daar zijn de mensen die misschien wel het meest behoefte hebben aan het dienstbetoon dat Jezus voor staat. Je laat je in je opleiding, beroepskeuze en baan daarom allereerst leiden door de vraag: hoe kan ik de mensen hier van dienst zijn? En ook in je hobbies, de beoefening van een sport en in vrijwilligerswerk ben je op zoek naar mogelijkheden om er te zijn voor de ander. Overal waar je bent geef je blijk van een dienende houding. (Gal. 6:9 en 10)

Jezus zegt: “Jullie moeten net zo zijn als Ik, want Ik ben niet gekomen om Mij te laten dienen. Ik ben gekomen om te dienen en Mijn leven te geven als losgeld voor vele mensen.” (Matt. 20:28)

Stap 4 – Aanbidding
Op de weg van heiliging zijn er ook momenten om terug te kijken en vooruit. Om te reageren op alles wat je van God weet en wat je met Hem meemaakt. Om uitdrukking te geven aan je gevoelens en verwachtingen. En om naar boven te kijken. Het volgen van Jezus voert vanzelf naar aanbidding. Dat is dan ook stap 4.

Laat eens tot je doordringen wie God is. Hoe groot Hij is in Zijn werk. In de schepping. In de geschiedenis. En hoe heilig Hij is in Zijn wezen. Totaal anders dan je zou denken. Streng en toch vol van genade. In Zijn liefde de mensen zo genegen, dat Hij ons trouw blijft, ondanks alles. Kijk maar naar Jezus. En hoe Hij er alles aan doet om ons leven inhoud te geven. Hij gaf zelfs Zijn Geest. Besef eens wie God is. Zo is Hij – en nog veel meer. Hoe reageer je op Hem?

Eerbied is niet genoeg. Bewondering niet. Dankbaarheid niet. Gehoorzaamheid niet. Het diepste besef dat in je leeft mag tot uitdrukking komen. Het mag eruit breken. Er mag gezongen worden, geloofd, geprezen. Gejuicht!

In de Bijbel wordt flink gejuicht. Mensen die God kennen en Hem aanbidden juichen. De schepping juicht. Zelfs de levenloze dingen juichen. God heiligt mensen, de schepping, Zijn plan. En wij mogen daarin delen. Dat maakt onze diepste vreugde los. Alles juicht God tegemoet, want Hij zal komen als Koning. (Ps. 95 – 100, Jes. 44:23, Luk. 19:40)

God aanbidden. Dat doe je met je stem. Je brengt het onder woorden. Je gebed wordt een lofzegging. Je zingt het uit in liederen. Alleen en in de gemeente. De diepe vreugde van de Heilige Geest die Hij in je gelegd heeft geef je de ruimte. Je brengt het naar buiten en richt het naar God. Dat mag voorzichtig en ingehouden gebeuren, maar ook expressief en uitbundig. Want het gaat wel om de uiterste heerlijkheid waar God ons iets van heeft laten proeven.

Mág je zo blij zijn? Ondanks alle leed om je heen? Ja. Die blijdschap is de bekroning van het besef dat het beste nog moet komen. Je juicht God toe – omdat Hij er was, omdat Hij er is, en omdat Hij er zal zijn. Hij is de Koning en Zijn Koninkrijk komt eraan en jij maakt er nu al deel van uit. De vreugde daarover breng je vrijuit naar buiten. Want zo is het. Het is helemaal waar. Daarom roepen we “Hallelujah!” (wat betekent: laten we de HERE loven!) (Op. 5:11-14)

Lofzegging is het volle tegendeel van de dood. Loven is leven. Wie de zin van het leven kent en zin heeft in dat leven, looft God. Daarom looft de schepping God. Daarom loven de engelen God. Daarom looft de gemeente van Jezus Christus God. En daarom zal in het eeuwige leven het loven doorgaan. Ja! Ik zal God blijven loven en toejuichen!

Als je Jezus volgt wordt loven een levensstijl. De blijdschap dat je mag leven met God komt er in allerlei omstandigheden uit. Je wilt Hem daarom in alles wat je zegt en doet eren en aanbidden. Een geheiligd leven is een leven van aanbidding. (Ps. 30:10, Rom. 8:31-39, Rom. 11:33-35, Fil. 4:4)

“U veranderde mijn droevig gebed in een blij danklied. U nam mijn rouwkleding af en bekleedde mij met vreugde. Zodat ik voortdurend lofliederen voor U zou zingen. HERE, mijn God, ik zal U altijd blijven prijzen.” (Ps. 30:12 en 13)

Stap 5 – Volharding
De afgelopen dagen hebben we geleerd dat heiliging een weg is. Een weg van overgave. Gehoorzaamheid. Dienstbaarheid. Aanbidding. Ten slotte betekent heiliging: doorzetten. Volharden. Je taak volbrengen. Vroeg of laat zul je op je weg achter Jezus aan ontdekken dat je volharding nodig hebt.

Jezus volgen doe je vrijwillig. Iedereen kan elk moment beslissen om Jezus niet langer te volgen. Je bent vrij om de volgende stap achter Hem aan te gaan of niet. Je kunt het proces van heiliging opgeven en zonde toelaten. Je kunt het overgegeven leven afkappen en je zelfbeschikkingsrecht zelf ter hand nemen. Je kunt ongehoorzaam worden aan Gods Woord en andere stemmen volgen. Je kunt de dienst aan God en mensen verwaarlozen en voor je eigen plezier gaan leven. Je kunt het vertikken om God nog langer te aanbidden. Alle stappen uit dit boekje kun je vergeten. Het kan allemaal. Telkens weer zul je voor de keus komen te staan: volg ik Jezus verder – of niet? (1 Tim. 6:11-14)

De Bijbel is een realistisch boek. God windt er geen doekjes om. Jezus volgen is niet gemakkelijk. Je zult tegenstand ervaren. Tegenstand om je heen. Mensen die je vreemd vinden. Mensen die je misschien zelfs bedreigen. Ga je door? Houd je stand? Je zult ook weerstand in jezelf tegenkomen. Is er niets leukers te bedenken dan Jezus volgen? Heb ik er nog wel zin in?

De Bijbel waarschuwt tegen die verzoekingen en verleidingen. Want hoe realistisch die problemen ook zijn – de toekomst die voor je ligt is minstens zo realistisch. Houd voor ogen dat het om je redding gaat. Er volgt een beloning waar je de eeuwigheid mee kunt vullen – of een eeuwige straf. Jezus volgen is een zaak van leven of dood. (Matt. 10:22, Jac. 1:2-4 en 12-16)

Het is waar: Jezus volgen is een hele klus. Je zult allerlei problemen moeten overwinnen. Maar eigenlijk mag je blij zijn als je moeilijkheden tegenkomt. Ze maken je geloof sterker. Het zijn uitdagingen om te overwinnen. Je mag Jezus met Zijn Geest de gelegenheid geven om je erdoorheen te helpen. Hij belooft immers dat Hij voor de uitkomst zal zorgen? Als je problemen overwint, wint je geloof aan zekerheid. Je hebt meer reden om God te vertrouwen. (Ps. 119:67, 2 Cor. 12:9 en 10, 1 Cor. 10:13, Rom. 5:3-5)

Hoe leef je? Geheiligd. In Jezus. Op je weg met Jezus is Hij niet alleen je voorbeeld. Hij is ook degene die je helpt. Hij geeft je de kracht die je nodig hebt om te overwinnen. Het is de kracht van de Heilige Geest, die ook onze Helper genoemd wordt. Hij geeft moed. Discipline. Vastberadenheid. Met Zijn hulp kun je tot het einde toe volharden.

God heeft een levenstaak voor je. Wil je die ook volbrengen? Wie volhardt tot het allerlaatst krijgt een beloning. Dat betekent dóórgaan. Duidelijk zat. Daarom is de laatste stap die je als volgeling van Jezus zet altijd: volharding. (Hebr. 12:1-13, Fil. 3:8-14, 2 Tim. 4:7 en 8)

We moeten de baan afleggen die voor ons ligt, zonder op te geven. Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, Die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. (Hebr. 12:1 en 2)

“Wie overwint zal Ik te eten geven van de levensboom die in de tuin van God staat; zal niet door de tweede dood getroffen worden; zal Ik te eten geven van het verborgen manna; zal Ik macht geven over vreemde volken; zal Ik de morgenster geven; zal witte kleren aan krijgen; zal Ik maken tot een zuil in het huis van Mijn God; mag bij Mij op de troon zitten (woorden van Jezus in Openbaring 2 en 3).

Willem de Vink

 

Hoe leef jij? Test jezelf

Hoe leef jij voor God? Een leven wordt wel eens vergeleken met een levenshuis. In onderstaande test stellen we jouw leven dan ook voor als een huis. We zullen gaan kijken hoe het er voor staat met jouw levenshuis!

Wat moet je in deze test doen? Ga alle vier verdiepingen langs. Zij stellen de verschillende onderdelen van je leven voor. Bekijk elke kamer. Ze zijn allemaal privé terrein. Jij bepaalt wie er binnenkomt of niet. Mag God in al jouw kamers komen? “God, houdt U mij in het oog en ken mijn hart. Toets mij. U mag alles weten wat in mij omgaat. Let op of ik soms de verkeerde weg opga. Leid mij op Uw weg, die naar Uw eeuwigheid voert.” (Ps. 139 vers 23-24) Iedere kamer heeft een deur met een sleutel. Die sleutel is Gods woord. Pak de sleutel om God toe te laten. Probeer daarna de vragen eerlijk te beantwoorden.

Beantwoord in elke kamer de volgende drie vragen:

  1. Mag Gods woord zeggen hoe dit deel van mijn leven eruit moet zien?
  2. Mag Gods Geest dit deel van mijn leven op orde brengen en gebruiken tot eer van Hem?
  3. Kan ik God van harte danken voor dit onderdeel van mijn leven?

 

Eerste verdieping: Jouw mentaliteit

De eerste afdeling van jouw levenshuis ligt grotendeels verborgen. Toch wordt hier al helemaal zichtbaar wie je bent. Want wat erin zit, komt eruit. Waar zit je hart? Waar ben je met je gedachten?

Kelder (je motieven)

Sleutel – Mattheüs 6 vers 33

De kelder ligt verscholen onder het huis, maar is wel direct gebouwd op het fundament. Waar is je leven op gebouwd? Onder de oppervlakte schuilen je motieven. De belangrijkste vraag is niet wát je doet, maar waaróm. Voor wie leef je? In onze motivatie stuiten we al direct op de vraag of je Jezus volgt of niet.

Vraag – Heb je afgerekend met een zelfzuchtig leven en leef je voor Jezus?

Gang (je houding)

Sleutel – Filippenzen 2 vers 3-5

De gang bepaalt vaak een eerste indruk die je van een huis krijgt. Zo zegt onze houding ook iets van wat we in huis hebben. Ben je jezelf, open en eerlijk? Of stuiten bezoekers op hardheid, trots, namaak? Geef je houdingen over aan Jezus. Laat het van Hem afhangen hoe je overkomt.

Vraag: Mag Jezus jouw houding bepalen?

Bibliotheek (je gedachten)

Sleutel – Romeinen 12 vers 2

Wat sla je allemaal op in die kamer? Welke titels vullen de ruimte? Als de bibliotheek van je leven grotendeels vuilnis bevat, zal de rest van je leven er ook niet al te fris uitzien. Verkeerde gedachten kun je weerstaan. Maar misschien moet je eerst opruiming houden.
Vraag – Staan mijn gedachten onder controle van Jezus?

Studeerkamer (training)

Sleutel – 2 Timotheüs 2 vers 15

Niets gaat vanzelf. Er is training en discipline nodig om iets te leren en te ontwikkelen. In Gods Koninkrijk passen geen ‘halve krachten’ die lui of slordig zijn. Hoeveel tijd besteed jij aan studie, training en vorming in het volgen van Jezus?

Vraag – Doe ik alles wat ik kan op mijn weg met Jezus?

 

Tweede verdieping: Jouw geestelijk leven

De geestelijke binnenkamers van je leven zijn de centra van waaruit alle andere gebieden van je leven beheerst worden. Zij bepalen de diepte en de kracht van je leven met God.

Keuken (de Bijbel)

Sleutel – 2 Timotheüs 3 vers 14-17

Is voor jou geestelijk voedsel evenveel waard als lichamelijk voedsel? Mag Gods Woord jouw gedachten dagelijks verversen? Weet jij de antwoorden die de Bijbel geeft op de vragen die je tegen komt?

Vraag – Lees en herlees je de Bijbel intensief en regelmatig?

Toilet (het gebed)

Sleutel – Mattheüs 6 vers 6

Misschien een beetje rare vergelijking, maar dit is het kamertje waar je helemaal alleen kunt zijn. Hier mag je met God bepraten wat er is gebeurd en hoe het verder gaat. Hier mag je ook opruiming houden. Zonder dagelijks contact met God stagneert je geestelijk leven. 

Vraag – Zet je dagelijks tijd apart om alleen met God te zijn?

Zitkamer (een getuige zijn)

Sleutel – Johannes 15 vers 27

Hier ontmoet je bekenden, met wie je je leven deelt. Jezus heeft ons hier geplaatst als Zijn vertegenwoordigers. Daarom mogen we vrijmoedig uitdelen van ons leven met Hem.

Vraag – Wil je graag met anderen praten over Jezus?

Stookhok (kracht ontvangen)

Sleutel – Handelingen 1 vers 8

In deze ruimte wordt de energie geleverd voor het hele huis. De krachtbron in ons geestelijk leven is de Heilige Geest. Hij wil het werk wat Jezus in deze wereld begon door ons leven heen voortzetten.

Vraag – Ben je vol van de Heilige Geest zodat Hij door je heen Zijn werk kan doen?

 

Derde verdieping: Jouw sociale leven

Op deze verdieping ben je waarschijnlijk veel te vinden. Hier komen ook veel andere mensen langs. Daarom zijn deze kamers belangrijk om een vertegenwoordiger te zijn van Jezus voor jouw omgeving.

Logeerkamer (je vrienden)

Sleutel – Jakobus 4 vers 4

Vriendschappen zeggen veel over wie je bent of wie je wilt zijn. Wie is er van invloed op jouw leven? En welke invloed heb jij op je vrienden? Zorg dat je vriendschappen je niet afhouden van je leven voor Jezus. Laten ze liever een stimulans zijn om je weg met Jezus te gaan.

Vraag – Staan mijn vrienden mijn omgang met Jezus niet in de weg?

Woonkamer (je familie)

Sleutel – Efeziërs 6 vers 1-3

Bij de mensen die jou het beste kennen zal God je speciaal beproeven. Juist in de meest gewone dingen komt naar voren wie je echt bent.

Vraag – Eer je God, ook in je gedrag tegenover je familie?

Kantoor (je kwaliteiten)

Sleutel – Mattheüs 25 vers 29

Iedereen heeft capaciteiten om andere mensen te dienen. Daarmee laat je zien dat Jezus in je leeft. In hoeverre benut jij je mogelijkheden en talenten om er te zijn voor Jezus?

Vraag – Heb jij al je kwaliteiten beschikbaar gesteld voor Jezus?

Rommelkamer (je tijd)

Sleutel – Efeziërs 5 vers 15-17

Aanrommelen met tijd is zonde. Ga bewust met je tijdsbesteding om. Ren niet achter allerlei grillen aan. Verlummel je tijd ook niet. Benut je tijd effectief en zorg ook voor rust en ontspanning op z’n tijd.

Vraag – Mag Jezus jouw agenda plannen?

 

Vierde verdieping: Jouw fysieke leven

Volgelingen van Jezus hebben ook hun lichaam beschikbaar gesteld aan Hem. Het lichaam is geen dom omhulsel waar je geen aandacht aan hoeft te besteden. Het is ook geen ding waar je een goddelijke verschijning van moet maken. Het is een wezenlijk onderdeel van jezelf. Als je Jezus wilt volgen hoort daar je lichaam ook bij.

Badkamer (je uiterlijk en hygiëne)

Sleutel – Romeinen 12 vers 1

De manier waarop je jezelf verzorgt en kleedt bepaalt voor een groot deel hoe je over komt. Het zegt iets over jezelf, dus ook over je leven met Jezus. Eet- en drinkgewoontes horen daar ook bij. Het komt in het leven met Jezus vaak op de ‘gewone’ dingen aan. En of je in die gewone dingen God wil eren.

Vraag – Krijgt jouw omgeving een goede indruk van een volgeling van Jezus als men jou ziet?

Slaapkamer (je seksuele leven)

Sleutel – 1 Thessalonicenzen 5 vers 22-24

Seksuele verlangens zijn mooi zolang je er de baas over bent. Het is niet de bedoeling dat je je lichaam misbruikt of een slaaf wordt van seksuele begeerten. Het is belangrijk dat je alert blijft op je manier van denken.

Vraag – Mag Gods Geest ook jouw verlangens en relaties besturen?

 

Wat kun je doen met deze test?

Misschien heb je sommige vragen met ‘nee’ moeten beantwoorden. Ik raad je aan om deze ‘kamers’ de komende tijd extra aandacht te geven. Breng ze voortdurend in je gebed in Gods licht. Raadpleeg de Bijbel op deze onderwerpen. Misschien is het nodig om hulp in te schakelen van oudere volgelingen van Jezus.

Hoe leef jij? Maak werk van jezelf als volgeling van Jezus. God wil jouw ten goede veranderen. Jij bent kostbaar in Zijn ogen. Hij wil dat je op Jezus zult gaan lijken. Je mag er zeker van zijn dat Hij je met Zijn Heilige Geest wil vullen tot in alle uithoeken van jouw leven! Doe wat Jezus zegt: “Wie naar Mij luistert en doet wat Ik zeg, is verstandig. Hij lijkt op een man die zijn huis op een rots bouwt.” (Matt. 7 vers 24)

Willem de Vink