Ik zie Jezus!

Ik heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt?
Galaten 3:1b


Als we onze gedachten, gebeden en preken op de zonde richten, zullen we op de zonde gericht blijven. Als we onze gedachten, gebeden en preken op Jezus richten, zal Hij ons uit onze zonden optrekken.

Jezus is als gekruisigde onze ellende ingedoken tot in de diepste dood, om ons daaruit op te tillen tot in zijn heerlijkste glorie.

Zonde is voor God geen probleem. Waarom zijn we daar dan zo mee bezig? Wat God betreft zíjn we al heilig, ondanks de zonde. In Jezus heeft Hij het probleem van de zonde opgelost. Hij is niet boos, maar wacht tot we zijn genade serieus nemen. Daarom moeten we op Jezus gericht zijn. Willen we contact maken met Gods genade, dan kunnen we niet om Jezus heen. Hij is Gods genade in eigen persoon.

Van die genade krijg je nooit genoeg. Het geeft je de ruimte om te leven. En om in alle rust te veranderen.

Jezus verandert ons door zijn Geest. Daarom moeten we elkaar helpen om ons te concentreren op Jezus. Hem kennen, liefhebben en verheerlijken. Hem bewonderen en aanbidden. Vol zijn van Hem. Daarvoor zijn we kerk, gemeente, gemeenschap. Een kerkdienst zonder aandacht voor Jezus is verloren tijd. Een preek waarin de genade ontbreekt, is verspilde moeite. Waar in de kerk iets anders klinkt dan Jezus en zijn genade om heilig te worden, wordt Gods Geest geblokkeerd (Gal. 3:1-5).

Laten we elkaar aansporen om Jezus voor ogen te houden!