Nu mag je de complete erfenis uitpakken

Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen.

Hebreeën 9:15

Ooit maakte de zonde het onmogelijk om als een door Gods Geest gezalfd kind van God te leven.

Een kostbare zalf bederft al door één dode vlieg (Pred. 10:1).

Ook de offers van het oude verbond konden ons niet reinigen van een slecht geweten. Maar toen Jezus voor ons instond zonder smet of gebrek, droeg Hij zijn reine leven aan ons over. Geloven we dat, dan zuivert Hij ons geweten van elk besef van zonde.

Hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende God? Zo is hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond; hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond (Hebr. 9:14-15).

Nu ons geweten gezuiverd is, zijn we in staat om alles te ontvangen wat God ons gunt. Geen schuld, schaamte of angst staat dat nog in de weg.

Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen (Hebr. 9:15).

De heilige Geest staat in voor onze complete verlossing. Hij stelt ons daarom in staat om onze erfenis uit te pakken.

In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding, in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de heilige Geest die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid (Ef. 1:13-14).

Johannes 16