Onze Vader …

Bid daarom als volgt ...
Matteüs 6:9a


Het ‘Onze Vader’ (Mat. 6:9-15) is een gebed waarmee Jezus ons wil inleiden in Gods genade. Het staat in de ‘bergrede’, waarin Jezus duidelijk maakt dat niemand op eigen houtje Gods wil kan volbrengen. Het moet werkelijk allemaal van zijn kant komen, vanuit zijn genade. Als we dat geloven wordt het ‘Onze Vader’ een dankgebed.

Wij bidden: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. Natuurlijk wil God voorzien in onze behoeften. Jezus zegt in dezelfde bergrede: ‘Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?’ (Mat. 6:26).

Wij bidden: ‘Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren’. Natuurlijk wil God vergeven. Hij heeft ons onze schuld vergeven toen Jezus de eis van de wet volbracht. Jezus zegt: ‘Hij heeft de Mensenzoon volmacht gegeven om op aarde zonden te vergeven’ (Mat. 9:6).

Wij bidden: ‘En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze’. God verzoekt niemand die in Jezus is, dat deed de wet, die ons voortdurend bewust maakte van de overtreding. De Bijbel zegt: ‘God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht’ (Jak. 1:13).

Jezus heeft Gods naam geheiligd, Gods koninkrijk in deze wereld gebracht en Gods wil volbracht. Hij heeft zelf het ‘Onze Vader’ verhoord. Dit gebed wil ons dan ook leren dat onze Vader in Jezus alles voor ons gedaan heeft wat we Hem bidden. Zodat we gaan zien dat we in alles afhankelijk zijn van zijn genade.

Zo wordt het ‘Onze Vader’ een dankgebed. Telkens als je het bidt, mag je denken: ‘Dank u dat uw naam geheiligd is, dat uw koninkrijk gekomen is en dat uw wil gedaan is. Dank u dat u ons heden ons dagelijks brood geeft. Dank u dat u ons onze schulden vergeeft. Dank u dat u ons niet in verzoeking leidt, maar verlost hebt van de boze. Dankzij Jezus.’