48 De betekenis van The Passion

Kijk naar The Passion: Jezus blijft mensen boeien. Waarom? Jezus heeft nooit een boek geschreven – maar toch zijn er over Hem meer boeken geschreven dan over wie ook. Hij heeft nooit een lied gemaakt – maar miljoenen mensen zingen al eeuwen over Hem. Hij heeft nooit een school gesticht – en toch is er geen opleiding die zoveel leerlingen heeft voortgebracht als Hij. Namen van staatshoofden, uitvinders, kunstenaars, topsporters en publiekssterren komen en gaan – maar zijn naam nemen mensen telkens opnieuw in de mond.

Ze hebben het altijd weer over Hem: Jezus Christus. Een man die tweeduizend jaar geleden leefde. Grootgebracht in een uithoek van het Romeinse Rijk. Werkte maar drie jaar in het openbaar, grotendeels in een gebied dat kleiner is dan de provincie Utrecht. Toch is Hij geen moment uit de aandacht van mensen verdwenen, omdat zijn invloed mensen blijft veranderen.

Zijn passie
Gek misschien, maar het lijkt wel of Hij leefde om te sterven. Hij werd geëxecuteerd aan een barbaars martelwerktuig, hoewel Hij zonder schuld was. Het lijkt er op dat Hij zichzelf vrijwillig uitleverde uit liefde. Maar die liefde was dan wel sterker dan de dood, want daar stond Hij na drie dagen weer uit op – en dat is misschien wel het meest verbazingwekkende. Want Hij heeft daarmee laten zien dat geweld nooit het laatste woord kan hebben.

Hij leeft dus, Jezus Christus – en kan dat bewijzen ook. Want Hij kan zijn bijzondere levenskracht, zijn liefde, wijsheid, rust, veiligheid, voorspoed, avontuur, vrijheid en alles wat Hij bezit zomaar delen met jou en mij. Concreet, voelbaar, aanwijsbaar. Dat zeggen zijn volgelingen, al eeuwen lang. Als dat zo is, dan is Hij al onze aandacht waard.

Zijn leven
Bedenk eens wat Hij in zijn korte bestaan op aarde allemaal teweegbracht. Hij werd geboren uit een maagd, tegen alle natuurwetten in. Hij groeide onopvallend op in een timmermansgezin, maar zijn loopbaan nam een totaal andere wending. Hij leefde in Israël, een onaanzienlijk landje, niet groter dan België, in het immense Romeinse Rijk, en toch kreeg Hij wereldfaam. Zijn familie was niet welgesteld en Hij kwam niet uit een invloedrijk milieu. Toch joeg Hij als baby de overheid de stuipen op het lijf, zodat er een massale kinderslachting volgde. Hij ontving als zuigeling van een stel mannen uit het oosten zoveel cadeaus, dat zijn ouders hem daarmee de rest van zijn kindertijd konden onderhouden. En als twaalfjarige jongen deed Hij geleerden versteld staan.

Als volwassen man veranderde Hij water in wijn, liep over water en suste de storm. In drie jaar tijd genas Hij meer zieken dan doktoren doen tijdens hun hele loopbaan. Hij onderhield minstens twaalf leerlingen, met wie hij dag en nacht optrok. Hij voorzag een menigte van voedsel, had aandacht voor kinderen, doorbrak een taboe uit die tijd door in het openbaar vrouwen aan te moedigen om het voortouw te nemen. Hij kwam op voor de zwakken en stelde machtsmisbruik aan de kaak. Hij was vol genade en sprak mensen vrij uit elke veroordeling, maar voor mensen die anderen de wet op wilde leggen was Hij uitermate streng. Met religie had Hij niks, met relaties des te meer.

De massa dweepte met Hem. Toch liet Hij zich doelbewust aan het gerecht uitleveren. Vrijwillig. Hij stierf de gruwelijkste marteldood die denkbaar is: Hij werd met spijkers opgehangen aan een houten kruis. Daar bad Hij voor zijn vijanden en riep Hij: ‘Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.’ Daarna werd Hij in een rotsgraf begraven, drieëndertig jaar oud. Dat leek het einde van een veelbelovende bliksemcarrière, maar na drie dagen werd Hij weer gesignaleerd. Allereerst door een vrouw, vervolgens door een stel leerlingen en later door wel vijfhonderd mensen. Sindsdien wordt dit goede nieuws over de hele wereld verkondigd.

Zijn geheim
Uit alles valt op te maken dat er een bijzonder geheim achter Jezus’ optreden schuilgaat. Hij zorgde immers voor de aller grootse verandering die maar denkbaar is: Hij keerde de dood om in leven. Geen haat, veroordeling, uitdrijving kon Hem tegenhouden. Wie is deze man?

Hij werd door God aangewezen, door engelen geëerd, door mensen aanbeden en door duivels verafschuwd. Geen andere naam wordt zo diep gevreesd, zo vaak vervloekt en zo intens aangeroepen. Jezus Christus. Wie is Hij?

Hij is niet gekomen om ons een manier van leven te leren; Hij is het leven zelf. Wie het leven zoekt, zal Jezus vinden. Hij is niet gekomen om zijn waarheden naast andere waarheden te stellen; Hij is de waarheid zelf. Neem je de waarheid serieus, dan kom je uit bij Jezus. Hij is niet gekomen om de liefde te bezingen; Hijzelf is liefde. Bij Jezus vind je wat je zoekt aan liefde. Hij spreekt niet over nobele mensen die iets moeten opofferen; Hij offerde zichzelf.

Zoek je naar het goede, dan zul je ontdekken dat Jezus het beste geeft. Hij stelde geen wetten en regels op, dicteerde geen stappen naar succes, bond niemand aan afspraken; Hij droeg zijn Geest over. Die vertolkt Jezus’ stem in jou om je te vertellen hoe je gezond, effectief en zinvol zult leven. Jezus verklaart niet waar het kwaad vandaan komt of waarom er lijden bestaat; Hij bestraft het kwaad en neemt het lijden en zelfs de dood op zich. Dus hoe diep je ook zit, Jezus ging dieper, om je hoger op te tillen.

Hij componeert geen volmaakte muziek, schildert geen ultiem schilderij, schrijft geen wereldliteratuur; Hij is zelf volmaakt. Jouw verlangen naar volmaaktheid kan alleen door Hem worden bevredigd. Hij is niet gekomen om iets over God te beweren; Hij is God zelf. Wie Jezus leert kennen, leert God kennen: God als de bron en de reden van jouw bestaan, omdat Hij jou altijd al wilde en je altijd zal willen. Jezus brengt God als Vader in jouw leven. Daarin is Hij uniek.

Wie staat waar Jezus staat, staat in het centrum van het leven. In Hem worden de vragen van leven en dood en van hemel en aarde beslist. En ook jouw vragen. Wie ben ik? Waarom besta ik? Waar kom ik vandaan en waar ga ik naartoe? Die vragen zijn voor iedereen belangrijk. Niemand anders dan Jezus geeft je daarop een definitief antwoord.

Jezus zegt alles over God en mensen. Er is nooit iets belangrijker over God gezegd dan dat God is als Jezus. En er is nooit iets belangrijker over mensen gezegd dan dat mensen mogen zijn als Hij. Daarom werd God de mens Jezus Christus. Hij bewerkte een unieke eenheid: God en mensen kunnen voor altijd samen zijn. Jij en ik mogen één zijn met Jezus. Daarmee ontvangen we onze bestemming, want Jezus en het menselijk hart zijn voor elkaar gemaakt. Als die twee bij elkaar gebracht worden, Jezus en jij, is er vervulling, vrede, rust, geluk.

Bij Jezus kom je thuis. In zijn aanwezigheid leer je wie je bent en hoe je mag worden, want daar leer je allereerst hoe God jou ziet. Jezus kwam op ons niveau (ons laagste niveau) om ons op te tillen naar zijn niveau (Gods niveau). Hij brengt ons leven tot bloei als Gods zonen en dochters.

Wat is Jezus’ geheim? Dat Hij Gods Zoon is, die bevestigt dat jij ook een kind van God mag zijn. Omdat Jezus er is, weet je zeker dat jij er mag zijn, voor altijd en eeuwig. Je zonden zijn je vergeven. Jij bent goed in Gods ogen, dat heeft Jezus mogelijk gemaakt. God als Vader ziet jou immers als zijn geliefde kind.

Hij is uniek
Wat denk je van Jezus? Niemand is zo uitdagend, maar niemand is ook zo veilig. Er is niemand die in alle ernst de wereld voor zichzelf opeiste. Niemand die ooit beweerde te zullen sterven voor alle mensen. Niemand die met klem verzekerde dat hij zou opstaan uit de dood. Niemand die verklaarde dat je God alleen kunt kennen als je hem kent. Niemand die beloofde dat hij zijn Geest zou uitstorten. Niemand die zei dat hij uit de hemel terug zal komen. Niemand zo vol genade. Niemand die leven in overvloed belooft, eeuwig leven, dat nu al begint. Niemand – behalve Jezus.

Niemand is zoals Jezus. Die is. Niemand maakt meer geschiedenis. Die was. Niemand zal meer de toekomst bepalen. Die komt.

“Jezus is Heer”, klinkt de oeroude belijdenis van de kerk – en die blijft klinken. Want eens zal iedereen Hem erkennen als de grootste autoriteit. Alles wat ooit geleefd heeft en alles wat bestaat zal zich naar Hem schikken. Dan zullen zijn genade en liefde de wereld beheersen. Jezus heeft zelf al de hoogste plaats ingenomen om ons mee te nemen in zijn luister. Straks zal Hij alles en iedereen op z’n plaats zetten.

Jezus zal lichamelijk terugkeren op aarde. In het Nieuwe Testament wordt deze wederkomst meer dan driehonderd keer genoemd. Alles in de Bijbel, in de geschiedenis en in de actualiteit wijst in de richting van Jezus’ terugkeer. De hele schepping wacht op dat moment. Dan krijgen we een nieuw lichaam, dat niet meer onderhevig is aan verderf. De hele schepping zal dan vernieuwd worden.

Jezus laat zijn kerk nu al delen in zijn schitterende toekomstplannen. Die werkt Hij door zijn Geest uit in ons midden – en ook in jou. Hij is nu, terwijl je dit leest, al met jou begonnen aan dit avontuur!

Hij, jij en wij
Dit is wel duidelijk: Jezus is de geweldigste en aantrekkelijkste persoon die ooit heeft geleefd. Hij is werkelijk uniek. Zijn liefde bracht Hem zo ver dat Hij zijn leven voor ons gaf. Maar dat is niet alles. Het wonder is dat Hij leeft en dat Hij met zijn Geest in ieder van ons wil leven.

Je kunt een relatie met Hem opbouwen. Je mag met Hem optrekken. Naar Hem kijken en luisteren. Jezelf voeden met zijn liefde. Hem bewonderen en plezieren. Je bent gemaakt om Hem te aanbidden. Je zult merken dat je steeds meer op Hem gaat lijken. Niets geeft meer vervulling dan omgaan met Hem. Ik weet waar ik het over heb, Jezus is al meer dan 50 jaar mijn passie.

Er is in Jezus geen veroordeling, daarom is Hij zo aantrekkelijk. Hij verbindt zich met iedereen die in Hem gelooft en zich aan Hem toevertrouwt. Hij schept een liefdesband; Hij heeft alle weerstand weggenomen en zal altijd bij ons zijn. Bij óns – in meervoud: dus niet alleen bij jou of mij. Hij is de stichter van de kerk van alle eeuwen, omdat Hij wist dat je niet in je eentje zijn lieveling kunt zijn. Waarom niet? Je hebt anderen nodig om Hem beter te leren kennen, mensen met een andere persoonlijkheid, een ander leven en een andere leeftijd, en ook mensen uit andere culturen. Samen kun je meer ontdekken van de enorme rijkdom die er in Jezus schuilt, en samen kun je dat ook sterker weerspiegelen in de wereld om je heen. Zijn genade is om uit te delen. Geloven in Jezus doe je dan ook samen.

Jezus is de bezieler, inblazer, stuwende kracht en gangmaker van het leven dat God jou gunt. Hij is het middelpunt, de sleutelfiguur en held die jouw leven zin en richting geeft. Jezus is de inspirator bij uitstek. Zijn passie, dat ben jij. En jouw passie, dat kan Hij zijn.

Willem de Vink