Vrij van de vloek

Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt.

Galaten 3:13

Met de zonde kwam de vloek in de wereld. Zonde is alles zonder God. Vloek is alles wat de zonde veroorzaakt. Wat we zonder God doen levert een hoop ellende op. Moeite, zorg, verdriet, verlies, pijn, ziekte, schande, schaamte, angst.

Tegenover de vloek staat de zegen. Want op alles wat je samen met God doet kan Hij zijn hand leggen. Hij brengt wat je doet tot bloei. Zijn zegen levert geluk op, plezier, ontspanning, overvloed, vrede, genezing, hoop, eer, leven.

Mensen hebben vanaf Adam gezondigd en geleden onder de vloek. De wet van Mozes bracht de zonde duidelijk in beeld. En ook de gevolgen ervan. De geboden werden een leidraad om naar God toegekeerd te blijven, maar ook een maatstaf die de zonde aan het licht bracht.

In het oude verbond hing het van jou af of je zegen of vloek zou krijgen. Deed je goed, dan kreeg je het goede. Maar deed je slecht, dan kreeg je het slechte. De vloek was altijd dichtbij.

‘Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen zegen en vloek. Zegen, als u gehoorzaam bent aan de geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag voorhoud. Vloek, als u zijn geboden niet gehoorzaamt en afwijkt van de weg die ik u vandaag wijs en achter andere goden aan loopt die u eerst niet kende’ (Deut. 11:26-27).

Maar in het nieuwe verbond hangt alles van God af. Jezus heeft de vloek een halt toegeroepen, toen Hij de zonde van alle mensen op zich nam aan het kruis. In Hem leven we niet langer zonder God. Daarom komt Hij uitsluitend met zegen.