Vrucht van de Geest

Dien elkaar in de liefde.
Galaten 5:13b


De Geest komt niet alleen in je wonen met al zijn gaven, maar ook met zijn vrucht. Hij geeft je alles wat je nodig hebt om het karakter van Jezus te weerspiegelen. Voor die vrucht hoef je niet te ploeteren – je mag die ontvangen.

Zoals een boom levenssappen en zonneschijn ontvangt om vrucht te dragen, zo heb jij Gods Woord en de permanente aanwezigheid van zijn Geest ontvangen om daarmee aangenaam te zijn voor God en je omgeving.

Uit de inspanningen van onze eigen wil komt niet veel soeps voort: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en tovenarij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, ruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen. De wet stelt zich op tegen dat soort werken van het vlees en moet ons veroordelen (Gal. 5:19-21).  

Maar Gods genade heeft de veroordeling weggenomen, zodat we vol zijn geworden van zijn Geest. En die Geest brengt een vrucht voort die de eisen van de wet verre overtreft.

Wat mogen we van elkaar verwachten als Gods genade ons leven beheerst? Liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Gal. 5:22-23).

Je hebt het in je!