We verklaren elkaar rein

Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus.
Hebreeën 10:10


Jezus geneest een man van lepra. De man wordt naar Jeruzalem gestuurd (Mar. 1:40-45). Volgens de wet van Mozes moet hij zich daar aan de priester vertonen. Die neemt vervolgens twee levende, reine vogels. De een laat hij slachten. Het bloed vangt hij op in een schaal met zuiver bronwater.

De andere vogel doopt hij daarin. Hij besprenkelt de man zevenmaal met het bloed en laat de vogel vervolgens vliegen. Daarna verklaart hij de genezen man rein (Lev. 14:1-7a).

Jezus heeft deze man naar de priester gestuurd als getuigenis voor de mensen (Mar. 1:44). Het reinigingsritueel dat daar plaatsvindt getuigt namelijk van Jezus, zoals alles uit het Oude Testament.

De vogel die geslacht wordt, wijst op Jezus’ offerdood. Die neemt de veroordeling weg en brengt ons terug bij God. Het bloed van de gedode vogel, waarmee de man zevenmaal wordt besprenkeld, slaat op het perfecte offer dat ons van top tot teen raakt. Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden (1 Joh. 1:7).

De vogel die losgelaten wordt getuigt van de heilige Geest die na de reiniging vrijkomt. Hij bevestigt dat wij nu Gods kinderen zijn, met alle voorrechten die daarbij horen (Rom. 8:14-17).

Wat zullen de priesters opgekeken hebben toen die man zich liet controleren. Er is geen enkele bijbelpassage die vertelt dat een lepralijder onder de wet rein werd. Totdat Jezus komt met zijn genade. Hij geneest deze man en toont daarmee aan dat Hij de wet vervult. De priester moet dat bevestigen en de man rein verklaren.

Wij leven in de gemeente van Jezus Christus als een koninkrijk van priesters (1 Pet. 2:9). Daarom mogen we elkaar in Jezus’ naam rein verklaren. Op grond van dat getuigenis kan de heilige Geest in onze kerken vrij spel krijgen.